Aastaks 2020 tuleb kiusuennetamisega süsteemselt tegeleda vähemalt 90% koolides

,

Haridus- ja Teadusministeerium saadab partneritele arvamuse avaldamiseks kiusamisvaba haridustee kontseptsiooni eelnõu, mis seob olemasolevad ennetusprogrammid ühtseks tervikuks. Eesmärgiks on, et aastaks 2020 tegutseksid kiusamisvabad programmid vähemalt 90% Eesti koolides ja kõigis lasteaedades.

Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna koordinaatori Jürgen Rakaselgi sõnul peab kiusamise ennetamisega süsteemselt tegelema terve kool või lasteaed kõigis haridusastmetes, muidu ei ole see tulemuslik. „Kontseptsioonist saavad koolid ja lasteaiad hea ülevaate, milline kiusamise ennetusprogramm just nende vajadustele kõige paremini sobib, et teha teadlik liitumisotsus,“ selgitas Rakaselg.

SA Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar ütles, et valminud kontseptsioon on suur samm lähemale nende unistusele, et igas koolis ning lasteaias kasutatakse süsteemseid ja tõenduspõhiseid ennetusmetoodikaid. „Samuti muutub selgemaks, milliseid kiusamisvabasid programme üldse haridusasutustele pakutakse ning kuidas need toimivad ja omavahel suhestuvad,“ tunnustas Toomesaar tehtud tööd.

Kontseptsioonis kirjeldatakse tegevusi, millega tagatakse kiusamisvaba õppekeskkond igale õpilasele. “Turvalise keskkonna loomine sõltub iga koolipere liikme tegevusest – neist sõltub, milline on kooli füüsiline ja vaimne keskkond, millised on aktsepteeritud käitumine ning oluliseks peetud väärtused. Hea kool eeldab füüsilise ja vaimse turvalisuse loomisel kõiki osapooli hõlmavat tööd kiusamise ennetamisel ja ettetulevate kiusamisjuhtumite lahendamisel,“ on kirjas kontseptsioonis.

Kontseptsioonile oodatakse tagasisidet eelkõige teemaga enam seotud ministeeriumitelt, õiguskantslerilt, kutse- ja ametiühingutelt, õpilasorganisatsioonidelt, omavalitsustelt ja teistelt haridusasutuste pidajatelt. Partnerid saavad arvamusi avaldada kuu jooksul. Saadud tagasiside alusel täiendatakse vajadusel kontseptsiooni.

Kontseptsiooni eelnõu koostasid Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel kiusamisvaba haridustee liikumise liikmete ning õiguskantsleri esindajad. Kiusamisvaba haridustee liikumisse kuuluvad Tartu Ülikooli eetikakeskus, Lastekaitse Liit, SA Kiusamisvaba Kool, Tugiõpilaste Oma Ring Eestis, Vaikuseminutid, Tervise Arengu Instituut ja Eesti Õpilasesinduste Liit.

Taust

– Kiusamist eristatakse teistest konfliktolukordadest selle järgi, et see on tahtlik ja korduv tegevus, millega pannakse kannatajat teadlikult ennast halvasti tundma ja kannatajal on raske end kaitsta.

– Teaduslikult on tõestatud, et kiusamise tagajärjed on sügavad ja pikaajalised. Kiusamine mõjutab nii kiusamise ohvri kui ka kiusaja rollis olijat ja on nii isiksusliku arengu kui ka ühiskonna tervise jaoks olulise negatiivse mõjuga protsess.

– Kiusamise ennetamisel on parimaid tulemusi saavutanud väärtus- ja tõenduspõhised programmid, mis hõlmavad kogu kooli. Need kujundavad väärtusi nagu sallivus, austus, hoolivus ja julgus.