Erakonnad lubavad seista kiusamisvaba koolikeskkonna eest

,

Liikumine Kiusamisvaba Haridustee Eest tunnustab erakondade huvi muuta koolikeskkond turvalisemaks. Liikumine seisab selle eest, et erakonnad valimisprogrammides antud lubadusi ka pärast 1. märtsi saadud mandaati meeles peaksid ja kõigisse Eesti lasteasutustesse ja üldhariduskoolidesse jõuaks kiusamist ennetav ja lahendav tõenduspõhine programm.

Kuigi praeguste parlamendierakondade võitlus valimiste põhiteemade sõnastamise ning võimalike meetmete välja- ja ülepakkumisel on võtmas viimast suuremat hoogu, tunnustab nelja organisatsiooni loodud liikumine Kiusamisvaba Haridustee Eest nelja praegust parlamendierakonda, et nad on leidnud koha üksmeeleks ning sõnastanud kõik oma valimisprogrammidesse soovi leida tõhusad võimalused, muutmaks Eesti koolid kiusamisvabaks.

Nii Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Isamaa ja Res Publica Liit kui ka Keskerakond on kirjutanud oma programmi ühe või mitu punkti, mis puudutavad koolikeskkonna turvalisemaks ja kiusamisvabaks muutmist. Detailsemalt on oma plaanid lahti kirjutanud Sotsiaaldemokraatlik Erakond, viidates mh riikliku rahastuse tagamisele, ennetustööle ja kriisikoolitustele. IRL lubab samuti tagada riikliku rahastuse tõenduspõhiste kiusamisvastaste meetmete rakendamiseks erinevates haridusastmetes, Reformierakond viitab süsteemse ennetusprogrammi välja töötamisele koostöös kodanikuühendustega. Keskerakond on oma eesmärgi sõnastanud üldisema soovina muuta koolid kiusamisvabaks.

Lastekaitse Liidu juhi Martin Medari sõnul on märkimisväärne, et erakonnad on turvaliste suhete ja kiusamise vastu võitlemise lubaduse valimisprogrammidesse kirjutanud, andes sõnumi, et kõik parteid tunnustavad üheselt kiusamisvastase ennetustegevuse olulisust. „Erinevate riikide kogemusele tuginedes teame, et kogu lasteasutust või kooli hõlmav süsteemne lähenemine on ainus võimalus turvaliste suhete loomisel. Nii antakse kogu kooliperele selge vastutus ennetustöö eest ja jälgitakse ning nõustatakse kiusamisjuhtumite lahendamisel,“ selgitas Medar.

SA Kiusamise Vastu nõukogu esimehe Kristiina Treiali sõnul tegutsevad Eesti koolid heas usus ja pingutavad igaüks sageli vaid oma parima äranägemise järgi, ent viimase kümne aasta jooksul pole kiusamise vähendamise osas olulist muutust saavutatud. „Eestis on koolikiusamine väga suur probleem, seda näitavad mitmed viimase viie aasta jooksul tehtud suuremad ja väiksemad uuringud. Näiteks 2010. aastal avaldatud EU Kids Online näitas et lausa 40% 9-16-aastastest lastest on kogenud küberkiusamist. Praxise 2012. aasta uuring näitas, et ligi pooled õpilastest on kogenud kiusamist, 7% kannatab pidevalt kiusamise all. Maailma Tervishoiuorganisatsiooni laste tervisekäitumise HBSC 2009/2010 uuring 29 Euroopa riigi hulgas paigutas Eesti kiusamise all kannatavate laste hulga osas neljandale kohale, sest meil kannatas siis kiusamise all ligi viiendik 11-15-aastastest õpilastest. Nooremate õpilaste ja poiste hulgas oli kiusamise ohvreid lausa kuni 27%,“ selgitas Treial olukorra tõsidust.

Kiusamisvaba Haridustee liikmed leiavad, et kuigi Eestis on viimastel aastatel tehtud mitmeid pingutusi kiusamise vähendamiseks, ei piisa kiusamise vähendamiseks heast tahtmisest ja loosungitest – seda veendumust kinnitab ka teiste riikide praktika. Ka õnnestus SA Kiusamise Vastu KiVa-programmi katsetanud 20 Eesti koolil esimese kaheksa kuuga ohvrite hulga oluline vähendamine.

Kuigi Euroopas aset leidvate sündmuste tõttu on valimiste põhiteema suuresti (välis)julgeolek, on liikumine veendunud, et iga lapse turvalises ja sõbralikus keskkonnas kasvamine on samuti selgelt julgeoleku küsimus. Liikumise asutajad hoiavad seega kindlasti silma peal, et valimisplatvormidesse kirja pandud lubadused koalitsiooniläbirääkimiste ajal unustusse ei vajuks.

„Turvalise hariduskeskkonna jõudmine valimisplatvormidesse on alles esimene samm muutuste suunas,“ sõnas SA Kiusamise Vastu nõukogu esimees Kristiina Treial. „See annab lootust, et teemast saab uue valitsuse üks hariduspoliitilisi prioriteete ning võimalikud meetmed jõuavad ka kevadel sõlmitavasse koalitsioonilepingusse.“

Valimisprogrammide väljavõtted:

ISAMAA JA RES PUBLICA LIIT: „Muudame eesti koolid kiusamisvabaks – tagame riikliku rahastuse tõenduspõhiste kiusamisvastaste meetmete rakendamiseks lasteaedades, põhikoolides ja gümnaasiumites.“

KESKERAKOND: „Teeme kõik, et muuta lasteaiad, põhikoolid ja gümnaasiumid turvaliseks ning kiusamisvabaks.“

REFORMIERAKOND: „…töötab välja ja rakendab koostöös kodanikuühendustega süsteemse programmi koolikiusamise ennetamiseks ja kiusatute toetamiseks.“

SOTSIAALDEMOKRAATLIK ERAKOND: „Tagame riikliku rahastuse koolikiusamisvastaste meetmete rakendamiseks ning kestlikuks ülalhoiuks kõigis lasteasutustes ja koolides. Suurendame vägivallavastase ennetustöö ja kriisikoolituste mahtu koolides. Meie eesmärk on kiusamisest vaba, vägivallatu ja turvaline kool.“ […] „Pöörame erilist tähelepanu noorte vastu suunatud seksuaalvägivalla, koolikiusamise ja teiste vägivallategude tõkestamisele. Laiendame veebikonstaabli tööd ning noortele suunatud ennetustööd sotsiaalmeedias ja internetis.“