SA Kiusamisvaba Kool abiga on kunstimuuseumitel valminud kiusuennetuslik haridusprogramm

,

Eesti Kunstimuuseumil ja Tartu Kunstimuuseumil on koostöös SA-ga Kiusamisvaba Kool valminud kiusamise vähendamist ja ennetamist toetav haridusprogramm. Alates jaanuarist 2019 saavad lasteaiarühmad ja põhikooli I astme õpilased osaleda haridusprogrammis “Kunstiga kiusamise vastu” Kadrioru kunstimuuseumis ja Tartu Kunstimuuseumis.

Muuseumitund “Kunstiga kiusamise vastu” tugineb KiVa teadus- ja tõenduspõhisele kiusamise vähendamise programmile. Kunstiteoste ja neid saatvate lugude abil arutlevad lapsed, kuidas üksteisega lugupidavalt ja sõbralikult käituda. Erinevaid olukordi analüüsides ja maalidel kohatud tegelastele nõu andes, saavad lastest muuseumitunnis n-ö kiusamisvastased eksperdid, kes oskavad edaspidi kiusamisjuhtumeid paremini märgata nii klassiruumis kui väljaspool kooli. Kadrioru kunstimuuseumis toimub muuseumitund püsiekspositsioonis, Tartu Kunstimuuseumis viiakse tunnid esialgu läbi näitusel “Lugusid kuulumisest. Kaasaegne kunst Rootsist”.

Koolikiusamine on Eestis tõsine probleem: keskmiselt kannatab kiusamise all 22% Eesti õpilastest (K. Treial, Eesti Haridusteaduste Ajakiri, nr 4(2), 2016, lk 205). Eesti Kunstimuuseum pöördus sihtasutuse Kiusamisvaba Kool poole sooviga anda oma panus selle Eesti koolides ja ühiskonnas niivõrd olulise teemaga tegelemisse, sest muuseumi haridustegevuste üheks eesmärgiks on leida võimalusi, kuidas toetada Eesti haridusmaastikul aktuaalsete probleemide lahendamist ja pakkuda selleks omalt poolt tuge ning võimalusi. Kuna KiVa programm on positiivseid tulemusi näidanud, pöördus muuseum nõu ja suuniste saamiseks just SA Kiusamisvaba Kool poole. Ettevõtmisega liitus ka Tartu Kunstimuuseum.

“Kunstiga kiusamise vastu” haridusprogrammide looja Eliis Vaino selgitab kiusamise ennetamise tähtsust: “Kiusamise ennetamine tagab nii vaimselt kui ka füüsiliselt turvalise keskkonna kõigile ühiskonna liikmetele. See vastutusrikas ülesanne on jäänud praegu paljuski õpetajate ja koolide-lasteaedade õlule, kuid ka muuseumiharidus saab panustada kiusuennetusse, et õpilased saaksid rõõmsalt õppimisele pühenduda ja meie ühiskonnas oleksid edaspidi veel empaatilisemad ja tervemad inimesed.”

Kiusamise ennetamise ja vähendamise tunnid Kadrioru ja Tartu Kunstimuuseumis toetavad KiVa programmi vältel koolis omandatud teadmiste kinnistamist teises keskkonnas. Koolid, mis KiVa programmiga liitnud ei ole, saavad tunnist suuniseid, kuidas kiusamisjuhtumite korral käituda ning kuidas neid ära hoida. Püsivate tulemuste saavutamiseks peaks järjepidev töö sarnaste võtete kaudu jätkuma ka koolis ning süstemaatiliseks kiusamise ennetamiseks on koolid oodatud liituma KiVa programmiga.

Koolid on taas oodatud liituma KiVa programmiga

, ,

Kuni 15. veebruarini värbab SA Kiusamisvaba Kool taas uusi kooliperesid, kes on valmis sellest sügisest oma koolides kiusamist senisest süsteemsemalt ennetama ja vähendama, rakendades selleks oma mõju korduvalt tõestanud KiVa programmi. Esmakordselt loodab sihtasutus värvata ka kuni 10 venekeelset kooli üle Eesti.

KiVa on Soomes Turu ülikooli teadlaste välja töötatud teadus- ja tõenduspõhine programm, mis näeb ette erinevaid konkreetseid tegevusi nii ennetustööks, juhtumite lahendamiseks kui ka kiusamise monitoorimiseks koolis. Mh õpivad lapsed spetsiaalsetes KiVa ennetustundides näiteks erinevaid tundeid tähele panema ja mõistma, grupisurvele vastu astuma, aga ka kiusamist märkama, sellesse sekkuma ning palju muud. Programmi kohta saab lugeda kodulehelt www.kiusamisvaba.ee.

Eestis ja ka mujal maailmas läbi viidud uuringud kinnitavad, et KiVa programm tõesti aitab kiusamist vähendada: näiteks on juba 5. aastat programmi rakendanud Eesti koolides vähenenud kiusamisohvrite osakaal ca 30%.

2018/2019. õppeaastal rakendab KiVa programmi Eestis kokku 70 kooli ja õppekohta, mis teeb vaid ligi 15% kõikidest koolidest. Soomes on 50% koolidest KiVa-koolid. Tänavu on Kiusamisvaba Kooli sihtasutusel võimalik programmiga liita veel ca 25 kooli, sealjuures kuni 10 venekeelset kooli. See tähendaks, et sügisest oleks Eestis peaaegu 100 KiVa-kooli, moodustades ligi 19% kõikidest koolidest.

SA Kiusamisvaba Kooli juhatuse liige Kristiina Treiali sõnul on meil Eestis koolide kiusuennetuspraktikas veel suur töö ära teha. “Meie sihtasutuse pikemaajalisem eesmärk on, et  igas Eesti koolis oleks läbimõeldud, süstemaatilised ja toimivad tegevused kiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks. Uuringutele toetudes usume, et KiVa programm pakub koolidele kõige tõhusamat ja mitmekülgsemat n-ö tööriistakasti nii ennetustööks, kiusamisjuhtumite lahendamiseks kui ka olukorra pidevaks jälgimiseks koolis,” on Treial veendunud.

Programmiga liitumiseks tuleks kooliperedel anda oma soovist märku, täites selleks veebivormi SA Kiusamisvaba Kooli kodulehel www.kiusamisvaba.ee (olemas ka vene keeles). Seejärel võetakse kooliga ühendust, et leppida kokku kohtumine, kus kõik programmi rakendamisega seotud küsimused läbi arutatakse. Kohtumisele järgneb ettevalmistusperiood, mille jooksul (1) pakutakse koolijuhile tuge vajaliku muutuse juhtimiseks oma kollektiivis, (2) koolitatakse koolipered välja kiusamist märkama ja tekkinud juhtumeid peatama, (3) viiakse koolis läbi esmane õpilasküsitlus hetkeolukorra kaardistamiseks ning (4) koolid varustatakse KiVa programmi kasutamiseks vajalike materjalidega.

Et enne liitumist programmi kohta rohkem teavet pakkuda, korraldab SA Kiusamisvaba Kool 22. jaanuaril Tartus (eesti keeles) ja 24. jaanuaril Narvas (vene keeles) KiVa tutvustusüritused, kus saab vastused mh järgmistele küsimustele: (1) mis on ja mis ei ole kiusamine – mida teadus ütleb; (2) millised on kiusamise vähendamise võimalused ja praktikad maailma ja Eesti koolides ning (3) miks ja kuidas KiVa programm töötab.  Tutvustusürituste kohta leiab samuti rohkem infot veebilehelt www.kiusamisvaba.ee.

Kiusamisvaba Kooli tegevjuht Triin Toomesaar pälvis hariduspreemia

, ,

8. jaanuaril andis president Kersti Kaljulaid üle kaks presidendi kultuurirahastu preemiat. Neist ühe, noore haridustegelase preemia pälvis Kiusamisvaba Kooli SA tegevjuht ning KiVa programmi eestvedaja Eestis Triin Toomesaar.

Riigipea tunnustas KiVa tegevust ja soovis programmile laienemisel edu, et see jõuaks kõigisse Eesti koolidesse, kus kogeb korduvat koolikiusamist iga viies laps. „Kiusamise mõju kestab edasi ka siis, kui ohvri pisarad on kuivanud. Seepärast olen väga tänulik Kiusamisvaba Kooli sihtasutusele, kõige tõenduspõhisemale kiusuennetuse programmi rakendajale, kelle töö saab tihti alguse just vaikimise müüri murdmisest kooli täiskasvanute peres,“ rõhutas riigipea Triin Toomesaare juhitava sihtasutuse töö olulisust.

Triin Toomesaare juhitav Kiusamisvaba Kooli sihtasutus pakub 2013. aastast Eesti koolidele Soomes välja töötatud KiVa programmi, mis on kasutusel praegu Eestis 70 koolis ja õppekohas ning millega on sügiseks plaanis jõuda veel umbes 25 koolini. KiVa programm pakub koolidele konkreetsed ja tõhusad juhised ja tööriistad kiusamisjuhtumite lahendamiseks, kiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks. Erinevate uuringute põhjal kogeb Eesti koolides kiusamist ehk korduvat ja tahtlikku kahju, mille eest on end raske kaitsta, keskmiselt iga viies õpilane. KiVa programmi kõige kauem rakendanud koolides on ohvrite osakaal vähenenud viie aastaga kolmandiku võrra ehk 21,5 protsendilt näitajani 14,5 protsenti. Triin Toomesaar on ka Noored Kooli programmi vilistlane, olles töötanud eesti keele ja kirjanduse õpetajana.

„Olen väga tänulik, et saan päev-päevalt märgata ja anda uut haridusidu uutele inimestele ning utsitada õpetajaid ja teisi täiskasvanuid märkama, et tulevased täiskasvanud kasvaksid juba turvalisemas maailmas, julgeteks ja vastutustundlikeks kodanikeks,“ ütles Triin Toomesaar preemiat vastu võttes.

Triin Toomesaare kõrval pälvis preemia ka Tallinna 21. Kooli matemaatikaõpetaja Alar Pukk, keda tunnustati reaalainete eripreemiaga. Hariduspreemiat rahastab Taxify ning reaalainete eripreemiat Skype Eesti, kummagi preemia suurus on 5000 eurot.

Jaanuaris tutvustab SA Kiusamisvaba Kool KiVa programmi Tartus ja Narvas

,

SA Kiusamisvaba Kool viib 22. jaanuaril kell 14.00-16.00 Tartu linnavalitsuse saalis (Raekoja plats 12 II korrus) ja 24. jaanuaril kell 14.00-16.00 Narva Paju Koolis (Juhhanovi 3) KiVa kiusuennetusprogrammi tutvustusüritused, kuhu on oodatud kõik kooliperede liikmed ja haridusametnikud, kes sooviksid programmist rohkem teada.

Üritustel saab vastused järgmistele ja teistelegi – sh osalejate endi poolt esitatud – küsimustele:

  • Mis on ja mis ei ole kiusamine – mida teadus ütleb?
  • Millised on kiusamise vähendamise võimalused ja praktikad maailma ja Eesti koolides?
  • Miks ja kuidas KiVa programm töötab?

SA Kiusamisvaba Kooli tegevjuhi Triin Toomesaare sõnul loodetakse KiVa programmi avalikuma tutvustamise kaudu leida juurde neid teadlikke ja motiveeritud kooliperesid, kes programmi kasutusele võtta sooviksid. “2018/2019. õppeaastal rakendab KiVa programmi Eestis kokku 70 kooli ja õppekohta, mis teeb vaid ligi 15% kõikidest koolidest. Soomes on 50% koolidest KiVa-koolid. Seega on meil veel pikk tee minna,” täpsustab ta. “Ennetus- ja sekkumistööga alustamine jääb tihti just selle taha, et pole jõutud enda jaoks läbi mõelda, kuidas just tõhus kiusamise vähendamine välja peaks nägema ning millised on kooliperede jaoks kõige mõjusamad tööriistad.”

Osalemiseks palume ette registreeruda läbi veebivormi, mis asub siin.

Ettevõtete jõuluannetused võimaldavad KiVa pakkuda veel vähemalt kolmele Eesti koolile

, ,

Jõuluajal toetas rida Eesti ettevõtteid SA Kiusamisvaba Kooli kokku 7700 euroga, tagades sel moel sihtasutusele piisava rahastuse vähemalt kolme uue kooli liitmiseks KiVa programmiga alates 2019. aasta sügisest. 

Oma panusega toetasid kiusuennetust Eesti koolides Securitas Eesti AS, Nets Estonia AS, ASA Quality Services OÜ, DLB Trading OÜ (Kaup24.ee), Fujitsu Estonia AS ning advokaadibüroo Hedman Partners & Co OÜ.

SA Kiusamisvaba Kooli tegevjuht Triin Toomesaar on kõikidele toetajatele väga tänulik: “Meil on siiralt hea meel, et meie tegevust on aina enam tähele pandud ning peetud kiusuennetust oluliseks ja vajalikuks valdkonnaks, kuhu ettevõtte annetus suunata. Tänu toetajatele suudame kiusamise vähendamiseks teha kindlasti rohkem ja kiiremini kui üksi nokitsedes. Aitäh, aitäh, aitäh!”

Pildil annab meie tegevjuhile Triin Toomesaarele 2500 euro suurust annetust üle Securitas Eesti tegevjuht Raimo Heinam.