Kiusamist saab ja tuleb ennetada

PISA 2015. aasta õpilaste rahulolu-uuringu kohaselt on Eestis kiusamise ohver iga viies 15-aastane õpilane. Muud rahvusvahelised, aga ka kodumaised uuringud on aastate jooksul näidanud sarnaseid tulemusi mistahes vanuseastmes, kusjuures mõnes koolis või kooliastmes võib kiusamise ohver olla lausa iga neljas laps. See tähendab 20-25% õpilastest ning on igal juhul suurem Euroopa Liidu keskmisest. Meile eeskujuks olevates Põhjamaades on see osakaal märkimisväärselt väiksem.

Kiusamine ON tõsine probleem veelgi tõsisemate tagajärgedega. Kaasnev ärevus, depressioon, probleemid enesehinnanguga või lausa suitsiidimõtted võivad peale ohvri areneda ka kiusajas endas ning pealtvaatajaiski. Rääkimata sellest, kui keeruline on kiusamise ohvriks oleval lapsel keskenduda õppetööle, mistõttu jääb see tihtipeale unarusse. Samuti võib nende õpilaste potentsiaal jääda realiseerumata just kiusamise tõttu tekkiva ebakindluse, ärevuse jms tõttu.

Põhikooli ja gümnaasiumi seaduse kohaselt on iga kooli kohustus – ja kahtlemata ka soov – tagada kõikidele õpilastele turvaline koolikeskkond, kus heade sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskustega täiskasvanuteks areneda. Just seetõttu tuleks just meie koolidel võtta kasutusele meetmeid, et kiusamist ennetada ja vähendada.

Selleks pakub SA Kiusamisvaba Kool juba 2013/2014. õppeaastast Eesti koolidele teadus- ja tõenduspõhist ennetusprogrammi KiVa, mida kasutavates koolides on ohvrite osakaal langenud näitajani alla 18%. Programmi pikaajaliselt kasutanud koolides on ohvrite keskmine osakaal 14% ligi.

KiVa annab koolidele väga selged, konkreetsed ja toimivad juhised ja tööriistad, kuidas kiusamist ennetada ja vähendada ning kuidas toimida siis, kui sellised juhtumid esile kerkivad nii, et need leiaksid lahenduse. Ennetustegevuse oluline osa on tunniplaanis sisalduvad KiVa-tunnid, milles tegeletakse õpilaste väärtushinnangute ja grupinormide kujundamisega selliseks, et kiusamine ei oleks laste endi poolt aktsepteeritud.

2020/2021. õppeaastal kasutab KiVa programmi juba ligi 100 kooli ja õppekohta, sh aina kasvav hulk vene õppekeelega koole ning üks rahvusvaheline kool. Püüame igal aastal jõuda aina uute üldhariduskoolideni üle kogu Eesti!

Korduma kippuvad küsimused

Kas kiusamise ennetamine ja vähendamine on ikkagi päriselt võimalik?

Kiusamine on midagi sellist, mida päris nullini välja juurida ongi – ausalt! – võimatu. Siiski peame oma südameis selle ideaali poole pürgima ja iga õpetaja tegelikult seda ka ju soovibki – ning iga juhtum, mis täiskasvanuteni jõuab, peaks saama täiskasvanute abiga lahenduse, kuigi ka siis ei pruugi see lahendus saabuda kohe, vaid võtta aega kuid, mõningal puhul ka aastaid. KiVa programmi puhul on võimalik näha nii Soomes kui Eestis, aga ka Hollandis ja Walesis ning mitmetes teistes riikides, et ohvrite osakaalu on järjepideva ennetustöö ja ühtse juhtumite lahendamise süsteemiga võimalik järk-järgult vähendada.

KiVa tõesti toimib ja seda ka Eestis: läbiviidud uuringute tulemusel saab öelda, et programmi 6. kasutusaasta lõpuks 2019. aasta kevadel oli ohvrite osakaal KiVa-tegevuste tulemusena langenud 21,5 protsendilt 14,1 protsendini. Soomes, kus on KiVa programmi tänaseks rakendatud juba üle 10 aasta, jõuti esimese seitsme rakendamisaastaga ohvrite osakaaluni pisut üle 12%.

See tähendab, et KiVa programmi rakendamine tõepoolest aitab kiusamist vähendada ja luua aktsepteeriva ja arvestava koolikultuuri.

Aga meie koolis ei ole üldse kiusamist! Miks me peaksime KiVa programmi rakendama?

Ikka tuleb ette tunnet või arvamust, et sellist nähtust nagu kiusamine pole olemas või et tegu on tavapärase „kasvuraskusega”, millest lapsed varem või hiljem üle saavad, või et meie koolis või klassis kiusamist ei ole.

Väga mitmed ja väga erinevad rahvusvahelised uuringud aga toovad esile teistsuguse pildi. Näiteks on KiVa välja töötanud ning tunnustatud teadlane Christina Salmivalli oma töös selgitanud, et 20 õpilasega klassis on tüüpiliselt paar kiusajat ning paar ohvrit – ja ülejäänud lapsed on kas kiusaja kannustajad, tema abistajad või hoopis vaikivad pealtvaatajad, kelle hulgas leidub potentsiaalne kaitsjagi, kui koolipere teadlikult nende esile tõusmist toetada oskab.

Klassis, kus kiusatakse kasvõi üht last, on kiusamine väga reaalne ja valus probleem. Isegi, kui Sinu koolis ei ole praegu ühtegi suuremat kiusujuhtumit esinenud – mis on kahtlemata suurepärane – ei tähenda see, et laste vahel seda ei esineks või et see olukord ei võiks järsku muutuda. Rakendades KiVa programmi me mitte ei tegele vaid olemasoleva kiusamise vähendamisega, vaid hoiame ära selle tekke tulevikus, õpetades lastele empaatiavõimet, tolerantsust, üksteise eest seismist ning seda, milline on õige ja milline vale teguviis.

Mida liituv kool KiVa programmi abil saab?

KiVa programmiga liituvale koolile võimaldame teadus- ja tõenduspõhist, ennetustundidega 1.-9. klassidele keskenduvat, ent soovi korral ka vanemaid klasse kaasa haaravat kooliterviklikku lahendust, muutmaks süsteemse kiusuennetuse ning sekkumismetoodikad kooli argipäeva osaks.

SA Kiusamisvaba Kool pakub kooliperele:

 • vajalikke koolitusi nii ettevalmistustegevuste ajal kui ka programmi rakendamise ajal (vähemalt 2x õppeaastas);
 • mitmekülgset tuge, et õpetajad aina paremini oskaksid ja ikka edasi jaksaksid (grupinõustamised, individuaalne nõustamine, täiendkoolitused) kiusuennetusega tegeleda;
 • vajalikke käsiraamatuid ja lisalehti õpetajatele KiVa-tundide andmiseks;
 • miniõpikuid lapsevanematele;
 • muid programmitegevuste jaoks vajalikke vahendeid (ligipääs intranetis olevatele õppevideotele ja slaididele, vestid ja plakatid paremaks korrapidamiseks, veebikoolitus klassijuhatajatele jne);
 • ligipääsu KiVa ennetustegevusi toetavatele ja õpitut kinnistavatele e-õppemängudele;
 • regulaarset tagasisidet, mis põhineb mh igakevadisel anonüümsel ja veebipõhisel õpilasküsitlusel.

Mida KiVa programmi rakendamine kooli igapäevaelus tähendab?

Laias laastus on programmil kolm sammast:

 • ennetustegevused;
 • kiusamisjuhtumite lahendamine ning
 • tulemuste uurimine ja analüüs.

Ennetustöö hõlmab endas erinevaid koolidele ja lapsevanematele pakutavaid info- ja juhendmaterjale, koolide poolt korraldatavaid infopäevi, veebituge (õppematerjalid, KiVa e-õppemäng jms) ning 1.-9. klasside õpilastega läbi viidavaid KiVa-tunde ehk umbes 2 korda kuus toimuvaid õppetunde, kus käsitletakse kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning kus tegeletakse ka laiemalt väärtuskasvatusega ning sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste õpetamisega.

Kiusujuhtumite lahendamiseks moodustatakse KiVa-koolides spetsiaalne tugispetsialistidest, õpetajatest ja juhtkonnaliikmetest koosnev KiVa-tiim, kes saavad põhjaliku koolituse, et tulemuslikult koolis esinevaid kiusujuhtumitega tegeleda ja need lahendada.

Uuringute ja analüüsi raames viiakse iga õppeaasta lõpus läbi anonüümsed ja veebipõhised õpilasküsitlused, et näha õpilaste endi vastustest, kuidas KiVa programmi rakendamine on kiusamise esinemist koolides mõjutanud. Ka küsime tagasisidet KiVa programmi rakendavate koolide õpetajatelt.

Mida rakendavad koolid KiVast arvavad?

KiVa põhimõtteid ja metoodikaid kasutavaid koole on Eestis juba omajagu ning saame nende kogemusi teiega jagada. Näiteks Viimsi Keskkooli KiVa-tiimi liikmed on öelnud: „Väärtustame KiVa programmis kõige rohkem ühtset süsteemi, arenevaid õppematerjale, väga häid koolitusi alustavatele õpetajatele ning tagasiside saamise võimalust.“

Rohkemate koolide tagasisidet saad lugeda siit.

Mis KiVa programm maksab?

Koolile on KiVa programmi rakendamise tasu sümboolne, s.o kuni 1/3 programmi kasutamisega seotud kuludest:

 • esimesel rakendamise aastal 3 eurot iga 1.-9. klassi õpilase kohta;
 • igal järgneval rakendamise aastal 2 eurot iga 1.-9. klassi õpilase kohta.

SA Kiusamisvaba Kool aga kannab nii ettevalmistusaastal kui ka järgnevatel aastatel vähemalt 2/3 programmi kasutamisega seotud kuludest – seda erinevatest projektivahenditest ning annetustest eraisikutelt ja ettevõteteltki. Koostöös koolidega saame pakkuda programmi rakendamiseks vajalikke koolitusi, õppe- ja infomaterjale, täiendõpet, juhendamist, kiusuennetuse edukust mõõtvaid iga-aastaseid uuringuid ning järjepidevat professionaalset tuge.

Kuidas saaks meie kool KiVa-ga liituda?

Selleks ei ole esialgu vaja teha muud, kui olla valmis aktiivselt kiusuennetusprogrammi ellu rakendamisse panustama ning anda oma tõsisest huvist märku, täites taotluse meie kodulehel.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage julgesti aadressil info@kiusamisvaba.ee

SA Kiusamisvaba Kool