Mida arvavad KiVast seda rakendavad koolid?

KiVa põhimõtteid ja metoodikaid kasutavaid koole on Eestis juba omajagu ning saame nende kogemusi teiega jagada:

Väärtustame KiVa programmis kõige rohkem ühtset süsteemi, arenevaid õppematerjale, väga häid koolitusi alustavatele õpetajatele ning tagasiside saamise võimalust.“

 Viimsi Kool
Viimsi KoolKiVa tiimi liikmed

KiVa distsiplineerib kiusajaid, sest nad teavad, et KiVa sekkub koheselt juhtumisse. KiVa on kasulik õpetajale/klassijuhatajale, saamaks ülevaadet õpilastest, kellega töötame. Tänu KiVale saab õpetaja ülevaatlikuma pildi kiusajatest.“

Viimsi Kool
Viimsi KoolKlassijuhatajad ja tiimi liikmed

KiVa aitab koolis tõsta tundlikkuse taset – märgata kiusamist, suurendab mõistmist ja vastutust. Tänu KiVa-tundidele oskavad lapsed kiusamist ära tunda, abi küsida ja sekkuda.“

Rocca al Mare Kool
Rocca al Mare KoolKiVa õpetaja ja tiimi liige

Tänu KiVale ei ole lapsevanem üksi. Ta saab murega pöörduda meeskonna poole, kes on saanud vastava väljaõppe, on neutraalne, delikaatne ja annab tagasisidet.

Rocca al Mare Kool
Rocca al Mare KoolLapsevanem, KiVa tiimi liige

KiVa-tiim on neutraalne osapool, kes koheselt sekkub ja saab pakkuda abi, tuginedes toimivale metoodikale. Tõeline rõõm on olnud näha, kuidas KiVa abil kiusamislood leiavad lahenduse.

Rocca al Mare Kool
Rocca al Mare KoolKiVa tiimi liige

“Alustava KiVa-koolina tundsime juhtkonna tuge. Suureks abiks on olnud koolipoolne ajaressursi pakkumine iganädalasteks koosolekuteks, selgitus- ja teavitustööks kooli kogukonnale ja juhtumite tõhusaks lahendamiseks.

Rocca al Mare Kool
Rocca al Mare KoolKiVa tiimi liige

Psühholoogile ja klassijuhatajale on KiVa-meeskond toeks ja ressursiks.

Rocca al Mare Kool
Rocca al Mare KoolKoolipsühholoog

“KiVa materjalid on klassijuhatajatele suurepärasteks tööriistadeks, millega mõjutada õpilastevahelisi suhteid.”

Saaremaa Ühisgümnaasium
Saaremaa ÜhisgümnaasiumKiVa-tiimi liige

“KiVa eeliseks on süsteemne, mitte juhtumipõhine lähenemine, nagu sageli kipub olema. KiVa programmi rakendades on kiusamise teema pidevalt fookuses, misläbi kasvab nii oskus märgata kui ka sekkuda, ning klassijuhatajatel keeruliste juhtumitega tegelemisel lisatugi. Samuti annab KiVa igakevadine õpilasküsitlus tõepärase info tegeliku kiusamise olukorra kohta koolikeskkonnas.”

Saaremaa Ühisgümnaasium
Saaremaa ÜhisgümnaasiumKiVa-tiimi liige

“Lastel on KiVa-tundide ja teemade vastu suur huvi ning need meeldivad neile väga. Kui märkan kiusamise algeid, viitan sellele, et oleme seda KiVa-tunnis õppinud ja tuletan meelde, et see on nüüd koht, kus õpitut rakendada. Lapsed on muutunud väga empaatiliseks ning KiVa-tundidega on välja tulnud nende eriline kaastunne. Käsitletavad teemad tõesti puudutavad lapsi.”

Kuusalu Keskkool
Kuusalu KeskkoolKiVa-tunde andev õpetaja

“Tänu KiVa-tundidele on lastel tekkinud arusaam kaaslase perspektiivi võtmisest. Samuti on nad aru saanud, et kiusamine ei ole meie koolis lubatud ega sallitud. Praktilised tegevused on need head asjad, mida me sellest programmist oleme saanud – see on kohene kasu.”

Kuusalu Keskkool
Kuusalu KeskkoolKiVa-tunde andev õpetaja

“Vanemate kaudu esilekerkinud teemasid on aidanud mul lahendada KiVa-tiim. Olen selle eest väga tänulik, sest teised suudavad asjadesse emotsioonidevabamalt suhtuda.”

Kuusalu Keskkool
Kuusalu KeskkoolKiVa-tunde andev õpetaja

Arvan, et peaksime oma koolis igal juhul KiVaga jätkama. Lapsed on selle hästi omaks võtnud ja teavad, et iga kiusamisjuhtumiga tegeletakse ja iga kiusatav teab, et on koht, kuhu pöörduda ja kellelt abi saab. Nende nelja aasta jooksul, kui oleme KiVa-kool olnud, on ka lapsed julgemaks muutunud ega karda oma muredega pöörduda kas klassijuhataja või otse KiVa-tiimi poole.

Pärnu Rääma Põhikool
Pärnu Rääma PõhikoolKiVa tiimi liige ja õpetaja

Kõige valusam on lapsele koolis, kui eakaaslased teda sõbraks ei taha, tõrjuvad, kiusavad – kui ta jääb üksinda. Meie kooliperel on väga vedanud, et saime võimaluse olla KiVa-kool. Üsna ruttu mõistsime, kui tänuväärsed on KiVa programmi tunnid, mis aitavad luua sõbralikku klassi ja väärtustada iga inimese isikupära rikkusena – see on oluline ja tõhus ennetustöö.

Pärnu Rääma Põhikool
Pärnu Rääma PõhikoolKiVa tiimi liige

KiVa-meeskonnal tuleb vahel siiski lahendada kiusamise juhtumeid, mille positiivne tulemus teeb aga alati rõõmu. Ja seda rõõmu on meile jätkunud, kui laps ütleb, et tal on nüüd kõik korras. Lapsele on turvatunnet loov, kui ta teab, et saab oma murest rääkida. Kui meenutada mõne aasta tagust aega, on õhkkond meie koolis palju rahulikum.

Pärnu Rääma Põhikool
Pärnu Rääma PõhikoolKiVa tiimi liige

Mina isiklikult tõstaks esile KiVa-tundide positiivset mõju. Oma klassis KiVa-tunde läbi viies sain hea pildi sellest, millised on õpilaste omavahelised suhted ja probleemide tekkimisel oli nendest teadmistest palju kasu. Mina võin küll öelda, et tänu KiVale lõppes minu klassis ühe poisi kiusamine.“

Pärnu Rääma Põhikool
Pärnu Rääma PõhikoolKiVa tiimi liige ja õpetaja

Meie kooliperel on väga vedanud, et saime võimaluse olla KiVa-kool. Kiusamine on läbi aegade olnud õpilaste koolielu üks kurvemaid osi ja üks asi, mis seda kindlasti aitab leevendada, on KiVa programm. Usun, et tänu KiVale on nii mõnegi lapse kooliaeg olnud õnnelikum, ja see ongi kõige olulisem.

Pärnu Rääma Põhikool
Pärnu Rääma PõhikoolKiVa tiimi liige

“KiVa programmiga  kaasnevad õpetajakoolitused ja materjalid klassijuhataja tundide läbiviimiseks. Kasvab lastevanemate ja kogukonna teadlikkus – KiVa-kool tegeleb kiusamise ennetamisega teaduspõhiselt ja pidevalt, kasutades erinevaid meetodeid ja vahendeid.”

Tabivere Põhikool
Tabivere PõhikoolKiVa-tiimi liige

“KiVa on õpetajale hea abimees, sest annab süsteemse ja hästi töötava õppematerjali õpilaste käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamiseks. KiVa-kursuse läbinud õpilased oskavad enda ja teiste käitumist paremini analüüsida ning vältida omavahelisi konflikte. See muudab tasapisi, aga järjekindlalt koolikeskkonda turvalisemaks.”

Paide Gümnaasium
Paide GümnaasiumKiVa-tiim

“KiVa võimaldab läbi mängida ja arutada erinevaid kiusamise situatsioone. Kui lapsed on juba varjasest east saanud KiVa-koolitust, on nad mõistvamad ja sallivamad ning oskavad analüüsida enda käitumist, leida mõistlikke lahendusi ning panna end teise olukorda ja mõelda, kuidas teine end tunneb. Lapsed õpivad keerulisi olukordasid lahendama ja kaaslasi märkama.” 

Tallinna Järveotsa Gümnaasium
Tallinna Järveotsa GümnaasiumKiVa-tiimi liige

“KiVa-tundides osalenud lapsed saavad paremini aru, mida tähendab kiusamine, millised on kiusamise tagajärjed jms. Samuti aitavad vastavad arutelud kaasa õpilaste sotsiaalsete oskuste kujunemisele (nt konfliktide lahendamise oskus jne). KiVa-tunnid on hea abivahend, kuna nende kaudu saab arendada laste empaatiavõimet, näidisvahendite ja mängude abil viia läbi erinevaid situatsioone, õppida leidma lahendusi probleemidele, millega laps võib-olla ei peagi kokku puutuma, kuid sellesse sattudes oskab adekvaatselt käituda.”

Tallinna Järveotsa Gümnaasium
Tallinna Järveotsa GümnaasiumKiVa-tiimi liige

“KiVa pakub koolikiusamise ilmnemisel konkreetseid käitumisjuhiseid, mida kõik teavad ja millest juhinduvad. Lisaks on KiVa-tundidel kindlasti koolikiusamise ennetamisel oma osa. See on hea programm, sest on ülekooliline ning arendab analüüsivõimet ja suhtlemist. KiVa on ka hea koostöövõimalus teiste Eestimaa koolidega, mis avardab silmaringi ja annab head marejali KiVa-tundideks.”

Tallinna Järveotsa Gümnaasium
Tallinna Järveotsa GümnaasiumKiVa-tiimi liige

“Kiva on meie koolis kindlasti muutnud õpilasi tähelepanelikumaks. Nad märkavad rohkem, nii enda kui ka kaaslaste käitumist. KiVa-tunnid meeldivad õpilastele, nad on avatud ja tahavad jagada oma mõtteid ja kogemusi.”

Jüri Gümnaasium
Jüri GümnaasiumKiVa-tiimi liige

“Õpetajale on KiVa hea abivahend kiusamistemaatikaga tegelemisel. Samuti on oluline õpetajale kui ka lapsevanemale programmi teaduspõhisus ja eesmärgistatud tegevus. KiVa-programm tervikuna aitab õpetajal kujundada klassis hoolivat, sõbralikku ja kiusuvaba õhkkonda.”

Jüri Gümnaasium
Jüri GümnaasiumKiVa-tiimi liige

“KiVa-tundi on hea läbi viia, sest materjal selleks on juba kogumikus ette antud. Tundidesse on planeeritud vestlusi, rühmatöid, rollimänge jm harjutusi. Minu klassi lastele on meeldinud väga ka visualiseerimisharjutused, mille läbi õpivad nad mõistma teiste tundeid ja mis arendab empaatiat. Vaatamata sellele, et kogu tunni ülesehitus on kogumikus ette kirjutatud, on õpetajal samas valikuvabadus valida just oma klassile sobivaimad meetodeid. Ei pea rangelt kõike samal kujul läbi tegema nagu on ette kirjutatud. Et sotsiaalsetel teemadel tuleb lastega niikuinii koolis pidevalt tegeleda, siis on hea, kui on olemas hästi läbi mõeldud ja toetav materjal, millele tugineda.”

Jüri Gümnaasium
Jüri GümnaasiumKiVa-tiimi liige

“KiVa võimaldab kasvatada kokkukuuluvustunnet õpilaste vahel. Läbi KiVa-tundide on võimalik käsitleda erinevaid teemasid, mis igapäevases koolitöös ei pruugi nii põhjalikku käsitlust saada. Muidugi puutuvad kõik klassiõpetajad paratamatult kokku oma klassis esile kerkinud konfliktidega, kuid KiVa raames omandavad ka õpilased ise erinevaid oskuseid konfliktide vältimiseks ja lahendamiseks ning teavad, kuidas oleks õige käituda, kui nad märkavad kiusamist. KiVa kasvatab õpilastes oskust märgata ja julgust enda eest seista, mis tänapäeva maailmas on kaks ääretult olulist oskust.”

Laulasmaa Kool
Laulasmaa KoolKiVa-tiimi liige

“KiVa võimaldab koolikiusamise teemaga teadlikult tegeleda, õpilastele sotsiaalseid oskusi õpetada ning põimida see kõik ühtseks väärtuskasvatuseks. Kui millessegi oma aega ja energiat panustada, siis midagi selles muutub ju tavaliselt paremaks. See on täitsa kindel. Kui mitte kohe, siis mingi aja pärast kindlasti jääb kiusamist vähemaks ja kõik on koolis õnnelikumad. Meiegi koolis on juba mingil määral muutunud arusaam sellest, mis on kiusamine. Õpilased teevad vahet, mis on süstemaatiline kiusamine või situatsioonist tulenev konflikt. KiVa on andnud juurde igakuise planeeritud ja järjekindla võimaluse kiusamisega tegeleda.”

Tartu Karlova Kool
Tartu Karlova KoolKiVa-tiimi liige

“Suurim kasu kogu KiVa programmi juures on ilmselt KiVa-tunnid, kus tegeletakse ennetus- ja teavitustööga ning mille kaudu saab kujundada õpilaste väärtushinnanguid ja sotsiaalseid oskusi. KiVa-tundide harjutused on heaks tööriistaks erinevates situatsioonides ning neid on võimalik lõimida ka teiste ainetundidega. KiVa annab võimaluse saada rohkem teada oma õpilaste mõtetest ja tunnetest. Iga KiVa-tunni alguses on nii paljudel lastel oma lugu rääkida. Jagatud mure on pool muret ja samas teistega arutades saab õppida ka käitumisnippe.”

Tartu Karlova Kool
Tartu Karlova KoolKiVa-tiimi liige

Põhiline töö tehakse ära algklassides ja õpilastele meeldivad need tunnid väga. Ka õpetajatele meeldib selle teemaga tegelemine, kuna see just lastele meeldib. Sihtasutus Kiusamisvaba Kool aitab programmis osalejaid huvitavate õppematerjalidega ning selleks, et veenduda, kas ennetustöö koolis ka vilja kannab, tehakse igal kevadel küsitlus, mille tulemused teevad ikka ja jälle rõõmu. Väidan julgelt, et meil on koolikultuur muutunud veelgi paremaks; et KiVa programmis osalemine on palju kaasa aidanud meie õppetöö tulemustele. KiVa on andnud meie koolile seega juurde (1) rahulikuma õpikeskkonna, (2) teadlikumad õpilased, (3) kokkuhoidvama, sõbralikuma ja hoolivama koolipere ning (4) vähem suhtlemisprobleeme. Ka meie lapsevanemad hoiavad ja toetavad oma lapse kooli ja kooli tegemisi. Olen tänulik, et selline programm on Eestis käivitunud! Samuti tunneme toetust ja abi sihtasutuse meeskonnalt, kes ikka huvitub meie tegemistest ja annab vajalikku nõu!

Valjala Põhikool
Valjala PõhikoolKoolijuht