Koolidel on taas võimalus liituda kiusamise vähendamise programmiga KiVa

,

SA Kiusamisvaba Kool kutsub kõiki Eesti koole üles liituma teadus- ja tõenduspõhise kiusamise ennetamise ja vähendamise programmiga KiVa. Huvitatud koolide sooviavaldusi oodatakse kuni 16. veebruarini.

Uuringud näitavad, et iga neljas kuni viies Eesti koolilaps on kiusamise ohver. Ning kiusamise all ei pea uuringud silmas ühekordset tüli või isegi kaklust, vaid korduvat ja tahtlikku kahjustavat kohtlemist grupis.

“Kiusamine on seega tõsine probleem, mis mõjutab nii laste vaimset kui ka füüsilist tervist, aga ka õpitulemusi, enesehinnangut ja mina-pildi kujunemist ehk ühe tulevase täiskasvanu edasist elu tervikuna,” selgitab sihtasutuse Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar. “Seetõttu on äärmiselt oluline koolidel tegeleda kiusamise süsteemse ja järjepideva ennetamise ja vähendamisega,” on ta konkreetne.

Turu Ülikooli teadlaste poolt välja töötatud KiVa-programm pakub selleks mõjusat tööriista, mis hõlmab hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet. Programm haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad ning laias laastus on sellel kolm sammast: ennetustegevused, sh spetsiaalsed kiusamisvastaseid hoiakuid kujundavad õppetunnid; süstemaatiline kiusamisjuhtumite lahendamine ning tulemuste hindamine ja analüüs.

Hetkel rakendab programmi Eestis ligi 50 kooli. Tänavu sügisel soovitakse KiVa-ga laieneda veel 20 Eesti kooli, sh keelekümbluskoolidesse. “Pooled uuel õppeaastal programmi rakendavatest koolidest on sügisesel värbamisperioodil leitud, kuid ca 10 kooli jaoks on veel ruumi,” täpsustab Triin Toomesaar. “Ootame kõikide huvitatud koolide sooviavaldusi meie kodulehe www.kiusamisvaba.ee vahendusel, et saaksime koos liitujatega kraadida, mis on koolis juba tehtud ja hästi ning milliseid samme on vaja astuda, et programmi rakendamiseks ette valmistuda.”

Ettevalmistusperiood tähendab seda, et KiVa rakendamiseks valmisolekut näidanud koolid läbivad põhjaliku eelkoolituse, et 2018. aasta septembris alustada juba süsteemse ja tõenduspõhise ennetustööga.

Triin Toomesaar juhib tähelepanu, et KiVa programmi tõhusust on mõõdetud ja tõestatud väga mitmete erinevate rangelt kontrollitud ja juhuvalimiga uuringutes. Ehk teisisõnu pole tegu lihtsalt kõhutunde peal üles ehitatud programmiga. “Ka Eesti koolides, mis KiVa programmi rakendavad, on kiusuohvrite osakaal järjepidevas languses,” kinnitab Toomesaar.

Lisainfot programmi kohta leiab SA Kiusamisvaba Kool kodulehelt www.kiusamisvaba.ee.

SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal missiooniga muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Selleks töötatakse välja tõenduspõhised meetmeid, aidatakse koole koolikiusamise vastaste meetmete kasutamisele võtmisel ning tegeletakse teadlikkuse tõstmisega koolikiusamise ning kiusamise vähendamise ja ohjeldamise viiside kohta.