Kooliterviklik ennetusprogramm aitab vähendada kiusamise ohvrite hulka

,
SA Kiusamise Vastu nõukogu liige Kristiina Treial esitles täna, 21. novembril Tartus toimuval teaduskonverentsil „Teadusest praktikasse“ Kiusamisvaba Kooli programmi mõju-uuringu tulemusi. Uuringust võib näha, et Eesti oludele kohandatud kooliterviklikku tõenduspõhist kiusamisvastast programmi kasutades on võimalik juba ühe õppeaasta jooksul kiusamise ohvrite hulka oluliselt vähendada. 

SA Kiusamise Vastu tõi Eestisse maailmas tunnustust saanud Kiusamisvaba Kooli (KiVa) programmi, mis põhineb teaduslikul uurimistööl ja praktilisel kogemusel. KiVa programm on unikaalne ja kooliterviklik, sisaldades väärtuspõhiseid ennetustegevusi, juhtumite lahendamise tööriistu ning mõju hindamise uuringut. 2013/2014. õppeaasta uuringule vastas sügisel üle 5000 õpilase 2.-6. klassidest ning kevadel läbi viidud kordusküsitluse puhul lisandus neile ka ligi 1000 1. klassi õpilast samadest koolidest; kokku osales programmi katsetamise uuringus ligi 6000 last.
 
„Pilootaasta jooksul andis Eestis kohandatud KiVa programmi kasutamine 20 koolis olulise kiusamise ohvrite vähenemise, võrreldes tavapärase tegutsemisega 19 kontrollkoolis, kusjuures vähenemine oli suurem just II kooliastmes,“ selgitas Kristiina Treial. „Kiusajate hulga keskmistes küll olulist vähenemist ei toimunud,“ lisas ta. „Seega on programmil mõistagi arenguruumi: kui oleks võimalik kasutusele võtta ka selle seni rahastuse piiratuse tõttu kohandamata osad, võiks programm anda veel parema tulemuse, tuues mh kaasa kiusajate hulga languse.“
 
„Kool ei ole ainult teadmiste edasiandmise koht, vaid koht, kus kasvatakse inimesi. Mul on hea meel, et KiVa programmis osalevate õpilaste arv on nõnda suur, see näitab, et meil on palju koole ja koolijuhte, kes peavad iga last ja tema heaolu koolis esmatähtsaks,“ ütles haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski.
 
Ta lisas, et KiVa programm ei tegele mitte ainult kiusamise vähendamisega, vaid ka laste väärtuskasvatuse ja sallivuse suurendamisega. „See on hea kooli kvaliteedimärk, kui koolis on kõiki kooliastmeid hõlmav kiusamise ennetamise ja sekkumiste süsteem.”
 
Lastekaitse Liidu tegevjuht Martin Medar sõnas: „Ehkki koolid tegutsevad heas usus ja pingutavad igaüks oma parima äranägemise järgi, ei ole viimase kümne aasta jooksul kiusamise vähendamise osas olulist muutust saavutatud. Erinevate riikide kogemus ja teadusalane töö ütleb üheselt – kooliterviklik lähenemine on ainus võimalus.“  
 
Kiusamine on Eestis suur probleem. 2012. aastal tehtud Praxise uuring näitas, et ligi pooled õpilased on kogenud kiusamist, kusjuures 7% kannatab kiusamise all pidevalt. HBSC 2009/2010. õppeaasta uuringu põhjal  on Eesti ohvrite osakaalu poolest 29 Euroopa riigi hulgas 4. kohal. Kiusamine kahjustab ohvrite vaimset ja sotsiaalset tervist, langeb nende akadeemiline edukus ning suureneb koolist väljalangemise risk. Kiusajatel on aga nooruki- ja täiskasvanueas ligi 4 korda suurem kuriteo sooritamise risk.
 
KiVa programmi arendustöö jätkub, sel õppeaastal kasutatakse KiVa meetodeid põhikooli astmes 32 Eesti koolis. Programmi kasutuselevõtmist ja arendamist 2015. aastal toetab Haridus- ja Teadusministeerium 60 000 euroga. 
 
Väärtuspõhise ja kiusamisvaba haridustee nimel tegutsevad ja erinevatel kooliastmetel ennetustööd tegevad Lastekaitse Liit, SA Kiusamise Vastu, tugiõpilasliikumine TORE ja Tartu Ülikooli Eetikakeskus otsivad ühiselt lahendusi elujõulise rahastusmudeli loomiseks, et kiusamist ennetav ja lahendav tõenduspõhine programm jõuaks kõigisse Eesti üldhariduskoolidesse.