Loodi liikumine Kiusamisvaba Haridustee Eest

,

Täna, 10. detsembril Tartus toimunud seitsmendal väärtuskasvatuse konverentsil loodi Liikumine Kiusamisvaba Haridustee Eest. Liikumise asutajad MTÜ Lastekaitse Liit, SA Kiusamise Vastu, MTÜ Noorteühing TORE ja Tartu Ülikooli eetikakeskus otsivad ühiselt lahendusi elujõulise koostööplatvormi loomiseks, et kõigisse Eesti lasteasutustesse ja üldhariduskoolidesse jõuaks kiusamist ennetav ja lahendav tõenduspõhine programm.

Neid organisatsioone ühendab tugev soov seista hea väärtuspõhise kooli eest ning usk, et hea kooli tunnuseks on turvalised suhted ja kiusamisvaba keskkond. Liikumise eesmärk on, et 2020. aastaks on hea lasteasutuse ja kooli kvaliteedimärk, kui seal on kõiki vanuse- ja kooliastmeid hõlmav kiusamise ennetamise ja juhtumite lahendamise süsteem. Kiusamisvaba haridustee eest seisev liikumine soovib pakkuda ühise kommunikatsiooniplaaniga tõenduspõhiseid programme, aga ka seda, et kiusamise ennetamise ja juhtumitesse sekkumise metoodika on õpetajate tasemeõppe osa. Kiusamisvaba koalitsiooni liikmete visioon on, et ennetusprogrammide kasutamist rahastab koolipidaja ise, programmide arendamist ja nende mõju hindamist aga haridus- ja teadusministeeriumi rakendusüksus.

Lastekaitse Liidu tegevjuht Martin Medar sõnas: „Ehkki koolid tegutsevad heas usus ja pingutavad igaüks oma parima äranägemise järgi, ei ole viimase kümne aasta jooksul kiusamise vähendamise osas olulist muutust saavutatud. Erinevate riikide kogemus ja teadusalane töö ütleb üheselt – kogu lasteasutust või kooli hõlmav süsteemne lähenemine on ainus võimalus.“

„Ühekordsed kampaaniad on head teadlikkuse tõstmiseks, ent pikaajalist kasu sellistest juhuslikest lahendustest ei tulene,“ kinnitas SA Kiusamise Vastu nõukogu esimees ja sisuekspert Kristiina Treial. „Vaja on süsteemset ja järjepidevat, sisulist ja sihipärast tegevust, mille abil antakse kogu kooliperele selge vastutus ning ka jälgitakse, kas valitud meetodid vilja kannavad,“ lisas ta.

Kiusamine on Eestis suur probleem. 2012. aastal tehtud Praxise uuring näitas, et ligi pooled õpilased on kogenud kiusamist, kusjuures 7% kannatab kiusamise all pidevalt. 2009/2010. õppeaasta kooliealiste laste tervisekäitumise (HSBC) uuringu põhjal on Eesti ohvrite osakaalu poolest 29 Euroopa riigi hulgas 4. kohal. Kiusamine kahjustab ohvrite vaimset ja sotsiaalset tervist, langeb nende akadeemiline edukus ning suureneb koolist väljalangemise risk. Kiusajatel on aga nooruki- ja täiskasvanueas ligi 4 korda suurem kuriteo sooritamise risk.

Liikumise loomist tunnustavad Õiguskantsleri Kantselei (lasteombudsman) ning Haridus- ja Teadusministeerium, kes toetab ja rahastab nimetatud programme ning väärtuskasvatust ka eraldiseisvalt. Väärtuskasvatuse konverents jätkub Tartus homme, lisainfo leitav siit: http://www.eetika.ee/et/konverents2014

MTÜ Lastekaitse Liit pakub 2010. aastast Eestis Taani programmi „Save the Children Denmark“ ja kroonprintsess Mary Fondi poolt lasteaedade ja algklasside jaoks loodud ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks”. Violetset karva sõberkaru abiga kujundatakse lastes kiusamist ennetavaid väärtusi: sallivust, julgust, hoolivust ja austust.

SA Kiusamise Vastu pakub 2013. aastast Eestis 1.-6. klassidele mõeldud Kiusamisvaba Kooli (KiVa) programmi. See on välja töötatud Soomes Turu ülikoolis ning leidnud tunnustamist mitmel pool maailmas. Programm põhineb teaduslikul uurimistööl ja praktilisel kogemusel. KiVa programm on unikaalne ja kooliterviklik, sisaldades väärtuspõhiseid ennetustegevusi, juhtumite lahendamise tööriistu ning mõju hindamise uuringut.

MTÜ Noorteühing TORE on 2000. aastal Eestisse Soome Mannerheimi liidu tugiõpilasliikumise eeskujul loodud programm põhikooli III astmele. Tugiõpilased on sõbraks ja kaaslaseks eakaaslastele. Nad kannavad ja levitavad inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist soodustavat, suhtlusjulgust ja -oskust arendavat, vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat, üksteist toetavat ja erinevusi sallivat ning koostööle orienteeritud mõtteviisi.

Tartu Ülikooli eetikakeskus tegeleb eetika ja väärtuste teemaga nii teadus- ja õppetöös kui ka ühiskonnas laiemalt. Alates 2009. aastast juhib eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riiklikku väärtusarendusprogrammi, mis seab fookusesse õpetajate eneserefleksiooni ja väärtuskasvatusliku pädevuse arendamise ning pakub koolidele metoodilist tuge süsteemse väärtusarendusega tegelemiseks. Koos oma paljude partneritega toetab TÜ eetikakeskus üleminekut väärtuspõhisele koolile, mis seab keskmesse koostöö ning iga lapse individuaalse ja sotsiaalse arengu toetamise.