KiVa on koolidele suunatud kiusamise ennetamise ja vähendamise programm

KiVa on Soomes asuva Turu ülikooli poolt välja töötatud programm kiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks koolides. See teadus- ja tõenduspõhine programm on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades palju praktilisi tegevusi ja materjale nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusamisjuhtumite lahendamiseks.

Soomes kasutab KiVa programmi ligi 50% kõikidest üldhariduskoolidest. Alates 2012. aastast on SA Kiusamisvaba Kool Turu Ülikooli ametlik litsentseeritud partner programmi levitamiseks Eestis. Lisaks Soomele ja Eestile kasutatakse KiVa programmi veel tervelt 20 riigis üle maailma.

Oluline teada! KiVa ei ole iga kiusuennetuse programm, vaid Turu Ülikoolis välja töötatud programmi litsentseeritud kaubamärk. Programmist saab põhjaliku ülevaate ka KiVa programmi lehel aadressil kivaprogram.net.

Saame KiVaga lähemalt tuttavaks!

KiVa programmi kaasatakse terve koolipere – õpetajad, õpilased ja lapsevanemad. Tänu KiVale õpivad kõik kaasatud kiusamist ära tundma, kiusamise juhtumitele reageerima ja neid lahendama. Rõhku pannakse pealtvaatajate rolli teadvustamisele.

Programmi kolm tugisammast on ennetustegevused, kiusamisjuhtumite lahendamine ning tulemuste hindamine ja analüüs.

 • Ennetustegevused hõlmavad info jagamist kõikidele osapooltele, sh õppematerjale, KiVa e-õppemängu ja infopäevi. 1.-9. klasside õpilastega viiakse kaks korda kuus läbi KiVa-tunde, mille raames kasvatatakse lastes empaatiat, arendatakse sotsiaalseid oskuseid ning edendatakse sõbralikke grupisuhteid. Kokkuvõtlikult tähendab ennetustöö KiVa programmi raames teadlikku tegelemist õpilaste hoiakute, uskumuste ja oskustega kiusamisega seotud teemadel. KiVa programmi väärtuskasvatust toetavaid õppematerjale kasutades on lihtne ja mugav luua oma klassis koostöine ja üksteist toetav, aga ka õppimist soodustav õhkkond.
 • Kiusamisjuhtumite lahendamiseks moodustatakse programmiga liitunud koolides KiVa-tiim. Selle meeskonna liikmed tulevad koolitöötajate endi seast ehk nendeks on tavaliselt õpetajad, juhtkonna liikmed või tugispetsialistid. Tiim saab põhjaliku koolituse kiusamisjuhtumite lahendamise metoodikast, et siis ette tulevate juhtumitega tulemuslikult tegeleda ja need lahendada.
 • Iga kooliaasta lõpus tehakse kokkuvõte kiusamisolukorrast koolis. Kevadel viiakse õpilaste seas läbi anonüümne veebipõhine küsitlus, et näha, millised on KiVa programmi mõjud. Lisaks küsime kaks korda aastas KiVa programmi kohta tagasisidet ka kooli personalilt.

Pea meeles! KiVa programm ei ole ainult üheaastane projekt. Tegemist on püsiva tegevusega, mida jätkatakse pikaajaliselt. Loe siit selle kohta, mida programmiga liitumine koolile kaasa toob.

KiVa töötab!

KiVa on tõenduspõhine programm, mis tähendab, et rakendamise kasu suurus ja kahju puudumine on vastavate katse-uuringutega kinnitatud. Programmi tõhusust aga mõõdetakse pidevalt, seda tehakse maikuus toimuva õpilasküsitluse abil. 

Tulemused üle maailma näitavad, et Turu Ülikooli teadlaste poolt välja töötatud programm on aidanud oluliselt vähendada kiusamist, sealhulgas ka küberkiusamist ning pidurdanud koolist välja langemist. Lisaks on uuringud näidanud, et rakendamisele järgnevad mitmed positiivsed kõrvalmõjud – õpimotivatsiooni, koolimeeldivuse ja akadeemilise edukuse suurenemine ning ärevuse ja depressiivsuse vähenemine.

Metoodika, mida KiVa-tiim kasutama õpib on varasemalt end tõestanud, see on aidanud lahendada või leevendada kiusamisjuhtumeid 98% ohvrite jaoks. Ülevaate KiVa programmi uuringutest maailmas saab siit: KiVa is effective | KiVa Program.

Eesti koolides, kus on KiVa programm kasutusel, õnnestub juba esimese õppeaastaga kiusamise all kannatavate õpilaste hulka vähendada keskmiselt viiendiku võrra, tulemused näitavad kiusamise vähenemise jätkumist ka järgnevatel aastatel.

Tutvu õpilasraportitega:

 • KiVa 2022. aasta õpilasküsitluse raport on leitav siit
 • KiVa 2021. aasta õpilasküsitluse raport on leitav siit
 • KiVa 2020. aasta õpilasküsitluse raport on leitav siit
 • KiVa 2019. aasta õpilasküsitluse raport on leitav siit
 • KiVa 2018. aasta õpilasküsitluse raport on leitav siit

Raporti KiVa metoodika kasutamisest III kooliastmes 2020/2021. õppeaasta esimeses pooles leiad siit (eesti keeles) ja siit (vene keeles)

KiVa programm on läbinud Eesti Ennetuse Teadusnõukogu põhjaliku hindamise. KiVa on hinnatud suurepäraseks nii kasutusvalmiduselt kui ennetustegevuse mõju osas, KiVa kasutamist soovitatakse.

Endine koolijuht julgustab KiVaga liituma

“Mis minule koolijuhina selle programmi juures kõige rohkem meeldib, on selle teadus- ja tõenduspõhisus.”

– Kaarel Rundu, Tallinna Saksa Gümnaasium

Aga mis see ikkagi maksab?

Jah, varem või hiljem jõuame selle küsimuseni, sest tõsi see on, et KiVa programmi rakendamisega kaasnevad ka mõningased kulud. Hea uudis on see, et koolide jaoks on need üsna sümboolsed ning suurema osa programmi kuludest katab sihtasutus Kiusamisvaba Kool.

Oleme välja arvutanud, et ühe lapse kaasamine programmi maksab liitumise aastal 18 eurot ning järgnevate aastate jooksul 10 eurot. Esimese aasta kulu on suurem stardikoolituste ja -materjalide tõttu. Sellest summast katab aga kool liitumise aastal 3 eurot iga 1.-9. klassi lapse kohta ning edaspidi 2 eurot iga 1.-9. klassi lapse kohta. Ehk siis esimesel aastal 1/6 ja edaspidi 1/5 programmi maksumusest.

Programmi rakendamisega seotud kulud hõlmavad: 

 • igale koolile määratava mentori järjepidevat tuge;
 • KiVa koolitusi ja üritusi (baaskoolitus, klassijuhataja koolitus, talvekool, suvekool, piirkondlikud kogemusgrupid, koolijuhtide seminar ja meistriklass jpm);
 • õpetajaraamatuid KiVa-tiimile + klassijuhatajatele;
 • veebituge (materjalid siseveebis, arvutimäng, uudiskiri, FB grupp jpm)
 • KiVa miniõpikuid kõikidele lapsevanematele;
 • KiVa veste korrapidamiseks koolis;
 • KiVa plakateid koolikeskkonda ülesriputamiseks;
 • igakevadist kiusamise monitoorimise uuringut (õpilasküsimustik, personali uuring); litsentsitasu

Mentorluse baasteenus

Igal KiVa-koolil on oma mentor. Mentorluse eesmärgiks on KiVa-koolide toetamine ja motiveerimine programmi jätkusuutlikul rakendamisel, arvestades teadus- ja tõenduspõhisust ning parimaid praktikaid.

Mentorluse baasteenus sisaldab:

 • Koolilkülastus kord õppeaastas
 • Küsitluste läbiviimisel kooli nõustamine ja toetamine
 • Veebikohtumised KiVa tiimijuhtidega kaks korda õppeaastas (traditsiooniliselt õppeaasta alguses ja kevadel)
 • KiVa programmi rakendusnäitajate kokkuvõtte edastamine kord aastas, analüüs (kohtumisel)
 • Koolide päringutele ning küsimustele vastamine, jooksev toetamine
 • Infovahetus kooli ja sihtasutuse vahel liigub läbi mentori
 • KiVa programmi materjalide vajaduse kaardistamine ning materjalidega kooli varustamine

Liitumine

Programmiga liitumiseks tuleb meile läkitada sooviavaldus, mille saab täita siin leheküljel. Seejärel võtame kooliga ühendust ning räägime järgmistest sammudest.

KiVa-koolid

KiVa programmi rakendab Eestis juba üle 120 kooli ning umbes veerand kõikidest Eesti üldhariduskoolidest. Vaata, kas Sinu kool juba on KiVa-kool!

Lapsevanemate miniõpik

Miniõpikust leiad praktilisi näpunäiteid, kuidas kiusamisjuhtumi korral oma lapsele toeks olla ning kiusamise olukordi ennetada ja lahendada.