Privaatsuspoliitika

Kehtiv alates 27. septembrist 2022

Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab isikuandmete töötlemist Sihtasutus Kiusamisvaba Kool (registrikood: 90012283; aadress: Telliskivi tn 60a/3, Tallinn 10412; edaspidi nimetatud ka “Sihtasutus” või „meie“) poolt.

Sihtasutus lähtub isikuandmete töötlemisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2016/679, isikuandmete kaitse seadusest ning muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest.

Enne meie veebilehele sisenemist ja veebilehe või mistahes meie teenuse kasutamist lugege käesolev privaatsuspoliitika hoolikalt läbi. Kui te ei nõustu antud tingimustega, palume teil veebilehe ja teiste teenuste kasutamine koheselt lõpetada.

Sihtasutusel on õigus teha käesolevas privaatsuspoliitikas aeg-ajalt ühepoolseid muudatusi. Teeme kõik selleks, et privaatsuspoliitika oleks ajakohane ja kättesaadav veebilehel www.kiusamisvaba.ee. Värskeima privaatsuspoliitikaga kursis olemiseks soovitame teil aeg-ajalt külastada meie veebilehte. Samuti võime privaatsuspoliitika muudatustest teavitada e-posti teel või muul meile teadaolevatel kontaktandmetel.

1. MÕISTED

Sihtasutus või „meie“ (registrikood: 90012283, aadress: Telliskivi tn 60a/3, Tallinn 10412) on kas isikuandmete vastutav töötleja ehk isik, kes määrab kindlaks isikuandmete töötluse eesmärgid ja vahendid või volitatud töötleja ehk kui tegutsetakse vastavalt vastutavate töötlejate vahel sõlmitud andmetöötluslepingutele.

Andmesubjekt või “teie” on tuvastatav või tuvastatud füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse olenemata sellest, kas meie vahel on sõlmitud leping või mitte.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatava või tuvastatud füüsilise isiku (andmesubjekt) kohta.

Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming (nt kogumine, säilitamine, muutmine, edastamine, kustutamine, korrastamine).

Veebileht on Sihtasutuse hallatav koduleht: www.kiusamisvaba.ee.

2. ISIKUANDMETE KOOSSEIS

Isikuandmete töötlemise tingimustes sätestatud eesmärkide saavutamiseks töötleme mis tahes andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. Seejuures on täpne töödeldavate isikuandmete koosseis iga juhtumi puhul erinev ning lähtume alati põhimõttest, et töötleme isikuandmeid nii vähe kui võimalik, st töötleme üksnes isikuandmeid, mis on asjakohased ja vajalikud isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. Muuhulgas töötleme järgnevaid isikuandmeid:

  • Isikutuvastus- ja kontaktandmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed (e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber);
  • Ametiga seonduvad andmed: amet, tööandja isik;
  • Muud andmed: tellitud teenuste koosseis ja periood, kodulehel või e-posti teel teostatud päringud, kliendisuhtlusega, sh potentsiaalsete klientidega, vabatahtlike ja annetajatega seonduv info; muul viisil isikuandmete subjekti poolt meie kodulehe kasutamise või meie poolt pakutavate teenuste, sh tasuta teenuste, täitmise käigus teatavaks saanud isikuandmed.

Ülaltoodud isikuandmeid kogutakse Sihtasutuse teenuste kasutamise käigus annetamisel, uudiskirjaga liitumisel, küsitlustele/uuringutele vastamisel, suhtluse raames või muul viisil, sh andmesubjekti enda algatusel. Annetamise puhul on Kiusamisvaba Kool SA isikuandmete vastutav töötleja, Kiusamisvaba Kool SA edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Kogume ka isikustamata teavet, sh andmeid veebilehe külastuste pikkuse, klikkide arvu ja kasutajate käitumise kohta, kuid teeme seda üksnes analüüsi ja veebilehe mugavamaks muutmise eesmärgil. Kasutame ainult turvalisi teenuseid, näiteks Google Site Kit.

Lisaks eeltoodule on meil õigus koguda andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS JA EESMÄRK

Töötleme isikuandmeid õigusliku aluse olemasolul ning seni, kuni see on vajalik privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkide täitmiseks. Käesolevad isikuandmete töötlemise tingimused kirjeldavad, kuidas me kogume ja töötleme isikuandmeid, kui tegutseme vastutava töötlejana. Kui tegutseme volitatud töötlejana, tegutseme vastavalt enda ja vastutavate töötlejate vahel sõlmitud andmetöötluslepingutele ja samuti vastavalt kohalduvatele õigusaktidele. Hoiame konfidentsiaalsena ja turvaliselt kõiki muid andmeid, mis meile teenuste kasutamise raames teatavaks tehakse.

3.1 Lepingu täitmine

Töötleme isikutuvastusandmeid selleks, et sõlmida teiega leping Sihtasutuse teenuste osutamiseks või kasutamiseks (sh lepingu ettevalmistamiseks ja lepingueelseks suhtluseks). Selguse mõttes, isikuandmete töötlejana töötleme me ainult isikuandmeid, mis on vajalikud meie koostööpartnerite (sh koolid, haridus- ja teadusasutused) jaoks, et täita enda seadusest või teiega sõlmitud lepingutest tulenevaid kohustusi. Täiendavalt töötleme andmeid selleks, et parandada teenuse kvaliteeti ning et edastada kliendile teenust ja lepingu täitmist puudutavaid olulisi teateid ning hallata kliendisuhet.

3.2 Andmesubjekti nõusolek

Töötleme isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, kusjuures nõusoleku andmisele eelnevalt antakse teavet selliste isikuandmete töötlemise eesmärkidest. Samuti on kasutajal vabatahtlikult (st nõusolekul) võimalik osaleda erinevates küsitlustes ja uuringutes. Kui saadate meile e-kirju, annate ühtlasi nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks (sh e-kirjade ja päringute sisu säilitamiseks) selleks, et saaksime vastata teie e-kirjadele ja küsimustele.

Teil on õigus nõusolek selliste isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, teavitades sellest meid privaatsuspoliitikas toodud kontaktidel või kasutades olemasolul muid tehnilisi lahendusi. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta varasemalt tehtud töötlemistoiminguid ja nende õiguspärasust.

3.3 Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine

Võime teie isikuandmeid töödelda õigusaktides sätestatud kohustuste täitmiseks, näiteks isikuandmete kaitse tagamiseks (sh andmesubjektide taotlustele ja pädevate riigiasutuste päringutele vastamiseks), isikuandmete säilitamiseks mis tahes ajavahemikul, mis on vajalik seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamise eesmärgil) ja muudeks kohalduvatest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

4. TURVAMEETMED

Töötleme isikuandmeid üksnes õigusliku aluse olemasolul ning õiguspärastel eesmärkidel. Isikuandmete turvalisuse tagamiseks kasutame meetmeid ja säilitame isikuandmeid selliselt, et on tagatud isikuandmete turvalisus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmetele pääsevad ligi üksnes isikud, kelle jaoks see on vajalik seonduvalt tööülesannete täitmisega, teenuse osutamiseks või kellele isikuandmete avaldamine on kooskõlas isikuandmete töötlemise tingimuste või õigusaktidega. Võtame kasutusele vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

Meie töötajad on vastavalt nendega sõlmitud töölepingutele ning kehtivale seadusandlusele kohustatud hoidma neile tööülesannete käigus usaldatud isikuandmeid konfidentsiaalsetena, seejuures konfidentsiaalsuskohutus töötajate ning endiste töötajate puhul on tähtajatu.

Kui edastame isikuandmeid meie nimel tegutsevatele volitatud töötlejatele, veendume nende isikute usaldusväärsuses ja sõlmime nendega asjakohased kokkulepped ja andmetöötluslepingud.

Kui leiab aset isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu andmesubjekti õigustele ja vabadustele, siis teavitame sellisest rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni. Täiendavalt võtame kasutusele meetmeid, et rikkumine esimesel võimalusel lõpetada.

Me ei vastuta teie isikuandmete sellise väärkasutuse eest, mis on tingitud teie arvuti või muu seadme pahavarast.

5. VASTUVÕTJAD

Meil on õigus avaldada ja edastada isikuandmeid ilma teie eelneva nõusolekuta meie nimel ja asjakohaste andmetöötluslepingute alusel tegutsevatele volitatud töötlejatele, samuti selleks, et täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi. Oma õiguste kaitsmiseks on meil õigus avaldada isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Teie nõusolekul ja kooskõlas käesoleva isikuandmete töötlemise tingimustega võime avaldada ja edastada isikuandmeid oma koostööpartneritele.

6. KUSTUTAMINE JA SÄILITAMINE

Me säilitame isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks, meie õiguste kaitsmiseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Pärast ülaltoodud perioodi säilitame teie isikuandmeid teie nõusolekul ning seni kuni olete nõusoleku tagasi võtnud, taotledes oma isikuandmete kustutamist. Kui meie vahel on toimunud e-kirjavahetus ja/või muu suhtlus, siis sellises e-kirjavahetuses ja/või muus meievahelises suhtluses olevaid isikuandmeid säilitatakse kuni olete nõusoleku tagasi võtnud, taotledes selliste isikuandmete kustutamist.

7. TEIE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Võite igal ajal küsida meilt teavet oma isikuandmete töötlemise kohta. Vastavalt kehtivatele õigusaktidele võib teil olla õigus:

  • taotleda oma isikuandmete kustutamist, seejuures ei saa me kustutada isikuandmeid, mida töötleme volitatud töötlejana, välja arvatud juhul, kui vastutav töötleja on selleks loa andnud;
  • taotleda oma ebaõigete isikuandmete parandamist, kui need on muutunud või need on ebaõiged, puudulikud või väärad muul põhjusel;
  • taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist;
  • vaidlustada oma isikuandmete kasutamist;
  • õigus saada enda isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale.

Kui töötleme isikuandmeid nõusoleku alusel, võite nõusoleku igal ajal tagasi võtta. See ei mõjuta varasemalt tehtud isikuandmete töötlemistoiminguid.

Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

8. KÜPSISED

Kasutame oma veebilehel küpsiseid. Küpsised on väiksemahulised tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse, selleks, et teid ja teie eelistusi „meelde jätta“, et saaksime teile pakkuda asjakohast teavet, soovitusi ja parandada kasutajakogemust. Kasutame üksnes küpsiseid, mis on vajalikud veebilehe toimimise tagamiseks.

9. PÄRINGUD JA KAEBUSED

Isikuandmete töötlemisega seonduvate päringute, küsimuste ja kaebuste korral on andmesubjektil õigus pöörduda Sihtasutuse kui vastutava töötleja poole alljärgnevatel kontaktidel:

Sihtasutus Kiusamisvaba Kool
Telliskivi tn 60a/3
Tallinn 10412
+372 627 4135
info@kiusamisvaba.ee

Vastame andmesubjekti taotlusele 30 päeva jooksul ning teavitame kasutajat, kas ja milliseid meetmeid on taotluse lahendamiseks rakendatud. Kui taotlus on keeruline või mahukas, võib vastamise tähtaega 60 päeva võrra pikendada.

Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega riikliku andmekaitse järelevalve teostaja poole, kui leiate, et teiega seotud isikuandmete töötlemine ei vasta õigusaktidele.