SA Kiusamisvaba Kool pakub koolidele KiVa programmi, toetab selle kvaliteetset rakendamist ning toetab tõhusat kiusamise vähendamist muude tegevuste kaudu suures mahus just erinevate projektide toel. Täname kõiki, kellega oleme saanud projektide raames koostööd teha ja kes projekte rahastanud on.

Käimasolevad projektid ja hanked

 Inimõiguste ja võrdse kohtlemise väärtustamise edendamine Eesti koolides läbi kiusuennetuse (EST, ENG) (2022-2024), projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Lõppenud projektid

  Vägivalla- ja kiusuennetus koolis, sh vähemalt 10 venekeelses koolis (2021-2023), Justiitsministeeriumi hange

 Kiusamise vähendamise kaardistusvahendi ja konsultatsioonimudeli arendus koolidele (EST, ENG) (2021-2022), projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

 SA Kiusamisvaba Kool julge areng kompetentsikeskuseks kasvamisel (2021-2022), projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital

 Tõenduspõhine kiusuennetus ka III ja IV kooliastmele (EST, ENG) (2019-2021), projekti rahastas EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

  Haridus- ja teadusministeeriumi strateegiline partner kiusamise ennetamisel üldhariduskoolides (2019-2021)

  KiVa programmi laienemine Eesti koolidesse (2018-2021), toetas Heateo Mõjufond

 

         

SA Kiusamisvaba Kool

SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal, et toetada Eesti koole kiusamise ennetamisel ja tõrjumisel. Aitame koolidel selle probleemiga tegeleda, pakkudes neile mh ka Soome teadlaste poolt välja töötatud KiVa kiusuennetusprogrammi. 

Meie inimesed

SA Kiusamisvaba Kool missiooni viivad igapäevaselt ellu töötajad, koolitajad ning nõukogu. Lisaks panustab sellesse oma vaba aega ja energiat ka rida vabatahtlikke.

Kampaaniad

Oleme koostöös heade partneritega korraldanud mitmeid kampaaniad, eesmärgiga kaasata oma missiooni elluviimiseks erarahastust ning tõsta teadlikkust kiusamisest kui tõsisest probleemist.

Meie meedias

Kes, kus ja mida meist kirjutas või rääkis? Ehk ülevaade olulisematest Kiusamisvaba Kooli SA, KiVa programmi ja kiusamisega seotud meediakajastustest läbi aastate.