KiVa programm – mis, kellele ja milleks?

KiVa on koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mis sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui kiusujuhtumite lahendamiseks. Selle teadus- ja tõenduspõhise programmi töötasid Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellimusel ja toetusel välja Turu Ülikooli teadlased ning see on Soomes väga nõutud programm: umbes 50% kõikidest sealsetest üldhariduskoolidest on täna KiVa programmi rakendavad koolid. Lisaks Soomele kasutatakse KiVa programmi juba üle 20 riigis üle maailma ja huvi on jätkuvalt suur.

Alates 2012. aastast on SA Kiusamisvaba Kool Turu Ülikooli ametlik litsenseeritud partner programmi levitamiseks Eestis.

NB! KiVa ei tähista iga kiusuennetusprogrammi, vaid on Turu Ülikoolis välja töötatud programmi litsentseeritud kaubamärk! Kui tahad teada, mis eristab KiVa programmi teistest Eestis kättesaadavatest kiusuennetus- ja sotsiaal-emotsionaalsete oskuste õppimise programmidest, kirjuta meile aadressil info@kiusamisvaba.ee!

Tutvu ka KiVa programmi rahvusvahelise lehega siin.

KiVa komponendid

KiVa programmi abiga õpivad lapsed kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima, kusjuures suur rõhk on pealtvaatajate rolli teadvustamisel. Programm on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet. KiVa haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad ning laias laastus on sellel kolm sammast:

  • ennetustegevused;
  • kiusamisjuhtumite lahendamine ning
  • tulemuste hindamine ja analüüs.

Ennetustöö hõlmab endas erinevaid koolidele ja lapsevanematele pakutavaid info- ja juhendmaterjale, koolide poolt korraldatavaid infopäevi, veebituge (õppematerjalid, KiVa e-õppe mäng jms), kiusamisvaba suhtumise sõnumeid kandvaid sümboleid, 1.-6. klasside õpilastega läbi viidavaid KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid õppetunde ning 7.-9. klasside õpilastega tehtavaid KiVa-tegevusi 5 erineval teemal, mille kaudu tegeletakse õpilaste teadmiste, oskuste ja hoiakute kujundamisega selliseks, et kiusamine ei oleks laste endi poolt aktsepteeritud ning kui kiusamine peakski tekkima, oskavad lapsed ja noored selle peatamisele kaasa aidata.

Kiusujuhtumite lahendamiseks moodustatakse KiVa-koolides spetsiaalne õpetajatest, juhtkonna liikmetest või tugispetsialistidest koosnev KiVa-tiim, kes saavad põhjaliku koolituse juhtumite lahendamise metoodikast, et koolis esinevate kiusujuhtumitega tulemuslikult tegeleda ja need lahendada.

Uuringute ja analüüsi raames viiakse iga õppeaasta lõpus, s.o igal kevadel läbi anonüümsed ja veebipõhised õpilasküsitlused, et õpilaste endi vastustest näha, kuidas KiVa programmi rakendamine kiusamise esinemist kooli(de)s mõjutanud on. Ka küsime 2 korda aastas tagasisidet KiVa programmi rakendavate koolide personalilt.

KiVa ei ole üheaastane projekt, vaid tegemist on püsiva osaga kooli kiusamisvastasest tööst. Loe siit ka selle kohta, mida programmiga liitumine koolile täpsemalt kaasa toob.

Kogemusõpe KiVa-tundides.

Juhtumipõhised tegevused võetakse kasutusele siis, kui kooli personalile on teatavaks saanud, et kedagi kiusatakse. Iga üksikut juhtumit lahendatakse terve seeria individuaalsete ja grupivestlustega, mis toimuvad kooli KiVa-meeskonna ja juhtumiga seotud õpilaste vahel. Lisaks julgustatakse paari heade sotsiaalsete oskustega klassikaaslast kiusamise all kannatavat õpilast toetama.

KiVa tõesti toimib!

KiVa-programm on tõenduspõhine programm, mis tähendab, et programmi kasutamise kasu suurus, kahju puudumine ja võimalikud positiivsed kõrvalmõjud on põhjalikult rangetele nõuetele vastavate katse-uuringutega kinnitust leidnud.

Programmi tõhusust mõõdetakse jätkuvalt, Eestis näiteks iga õppeaasta maikuus toimuva õpilasküsitlusega.

Rahvusvaheline praktika näitab, et see Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud programm on aidanud oluliselt vähendada kiusamist koolides, sh küberkiusamist, ning pidurdanud koolist välja langemist. Veel on uuringud näidanud mitmeid lisakasusid koolimeeldivuse, õpimotivatsiooni ja akadeemilise edukuse suurenemise ning ärevuse ja depressiivsuse vähenemise näol. KiVa programmis sisalduvad juhtumite lahendamise metoodikad on aidanud juhtumeid lahendada või leevendada lausa 98% ohvrite jaoks.

Изменения в % численности жертв, которые произошли в школах KiVa с 2013 по 2019

Ka Eesti koolides, mis KiVa programmi rakendavad, on kiusuohvrite osakaal järjepidevas languses. Läbiviidud uuringute tulemusel saab öelda, et programmi 6. kasutusaasta lõpuks 2019. aasta kevadel oli ohvrite osakaal KiVa tegevuste tulemusena langenud 21,5 protsendilt 14,1 protsendini. Soomes, kus on KiVa programmi tänaseks rakendatud juba üle 8 aasta, jõuti nt esimese seitsme rakendamisaastaga ohvrite osakaaluni pisut üle 12%.

KiVa 2021. aasta õpilasküsitluse raport on leitav siit !

Tutvu ka varasemate raportidega:

– KiVa 2020. aasta õpilasküsitluse raport on leitav siit

– KiVa 2019. aasta õpilasküsitluse raport on leitav siit

– KiVa 2018. aasta õpilasküsitluse raport on leitav siit

KiVa metoodika kasutamisest III kooliastmes 2020/2021. õppeaasta esimeses pooles leiad raporti siit (eesti keeles) ja siit (vene keeles)