Õnnelikuks inimeseks kasvamise nimel!

Meie missioon on üheskoos kiusamist ennetades ja peatades luua Eesti lastele turvaline ja hooliv haridustee õnnelikuks inimeseks kasvamisel.

Selleks:

  • levitame Eestis teadus- ja tõenduspõhist kiusamise vähendamise programmi KiVa (loe programmist lähemalt siit);
  • aitame koole kiusamisvastaste meetmete kasutusele võtmisel ning
  • püüame tõsta teadlikkust kiusamise ning selle vähendamise ja ohjeldamise viiside kohta.

Meie tegevus lähtub visioonist, et aastaks 2035 on Eesti ühiskonnas kasvanud teadlikkus, kuidas luua ja hoida koolis turvalisi ja hoolivaid suhteid, kus kiusamisel ei ole kohta. Samuti sihtasutuse põhikirjast ja vabaühenduste eetikakoodeksist.

Kui ka Sina soovid meie missiooni toetada ning visioonile kaasa aidata, loe erinevatest toetusvõimalustest siit. Järgime ka annetuste kogumise head tava (loe siit).

Sihtasutuse majandusaasta aruanded leiad järgmistelt linkidelt:

SA Kiusamisvaba Kool kuulub Kiusamisvaba Haridustee koalitsiooni, kus teevad kaasa veel ka Eesti Õpilasesinduste Liit projektiga “Salliv kool”, MTÜ Lastekaitse Liit programmiga “Kiusamisest vabaks!”, MTÜ Noorteühing TORE, MTÜ Vaikuseminutid, Tervise Arengu Instituut VEPA käitumisoskuste mänguga ja TÜ eetikakeskus tunnustusprogrammiga „Hea kool kui väärtuspõhine kool“.

Kuidas kõik alguse sai?

Sihtasutus Kiusamisvaba Kool, esialgse nimega Kiusamise Vastu*, loodi 2012. aastal Heateo SA, Eesti Koolipsühholoogide Ühingu, Omanäolise Kooli Arenduskeskuse SA, Tartu ülikooli õppejõu Kristiina Treiali ning sotsiaalsete ettevõtjate Kristi Liiva ja Rasmus Raski poolt. Asutajad tajusid vajadust teadliku kiusuennetuse järele Eesti koolides ning asusid ühiselt otsima selleks parimat meetodit. Erinevaid alternatiive kaaludes jõuti Soomes Turu ülikoolis välja töötatud ja kogu maailmas saadaolevatest programmidest parimaid tulemusi näidanud KiVa programmini, milles nähti võimalikku lahendust ka Eesti koolide jaoks.

2013. aasta sügisel piloteeriti KiVa programmi 20 Eesti koolis ning saadi kinnitust, et programm toimib edukalt ka siin. Aasta-aastalt on järjest enamad koolid KiVa kasutusele võtnud ning tänaseks rakendab KiVa programmi ca 120 kooli ja õppekohta üle Eesti. Kõige täpsema loetelu KiVa kogukonna liikmetest leiad siit. SA Kiusamisvaba Kool pikaajaline eesmärk on jõuda toimiva kiusuennetusprogrammiga kõikide Eesti koolideni.

*2015. aastal otsustasid asutajad selgema kommunikatsiooni huvides muuta sihtasutuse nime SA-ks Kiusamisvaba Kool.

 

Meie väärtused

Julge areng

See tähendab, et söakate sihtide seadmise ja väljakutsuva missiooni läbi püüdleme kiiremini, kõrgemale ja kaugemale nii organisatsioonina kui ühiskonna tasandil julgeks ja õpihimuliseks kiusuennetusvaldkonna teerajajaks.

 

Heaolu ja rõõm

Sihtasutus tegutseb rõõmuga koostöös koolide ja partneritega, et aidata rohkem väärtustada ja suurendada meie laste heaolu (sh turvatunnet ja koolirõõmu) koolides ja ka ühiskonnas laiemalt. Murede tekkimisel püüdleme heaolu tõstvate lahenduste poole.

 

Järjepidev pühendumine

See on meie jaoks vastutustundlik, lahendustele orienteeritud ja pika visiooniga planeeritud tegevus.

Teadus- ja tõenduspõhisus

See tähendab meie jaoks tarku ja argumenteeritud otsuseid, teaduse ja uuringutega tõestatud lahendusi ning erinevate koostöövormide mõju ja tulemuste uurimist. See kõik loob meie jaoks kvaliteedi.

 

Tundetaiplik suhtlus

See väljendub märkamises, julgustavas ja hoolivas, toetavas ja austavas koostöises kontaktis ümbritsevaga. Oleme avatud ja mõistvad mitmekülgsusele ning püüame arvestada erinevate vajadustega.

Meie inimesed

SA Kiusamisvaba Kool missiooni viivad igapäevaselt ellu töötajad, koolitajad ning nõukogu. Lisaks panustab sellesse oma vaba aega ja energiat ka rida vabatahtlikke.

Kampaaniad

Oleme koostöös heade partneritega korraldanud mitmeid kampaaniad, eesmärgiga kaasata oma missiooni elluviimiseks erarahastust ning tõsta teadlikkust kiusamisest kui tõsisest probleemist.

Projektid

SA Kiusamisvaba Kool pakub koolidele KiVa programmi, toetab selle kvaliteetset rakendamist ning toetab tõhusat kiusamise vähendamist mh ka erinevate projektide toel, millest saab ülevaate siit.

Meie meedias

Kes, kus ja mida meist kirjutas või rääkis? Ehk ülevaade olulisematest Kiusamisvaba Kooli SA, KiVa programmi ja kiusamisega seotud meediakajastustest läbi aastate.