Kiusamisvaba kooli teejuht

aga-kuidas

Kiusamist saab ja tuleb ennetada!

Meie sihtasutusel on valmimas 2022. aasta sügiseks uus abivahend koolidele. Loe arendusprojekti kohta rohkem siit.

Kui oled juba kasutaja, siis siit saad sisse logida: kiusamisvaba.ee/wp-admin

Kui tunned huvi, loe edasi.

Kui koolipere soovib Kiusamisvaba kooli teejuhti ka oma koolile, palume koolijuhil soovist teada anda info@kiusamisvaba.ee.

Kiusamisvaba kooli teejuhist lähemalt

Koolidele on pandud ülesanne igati toetada õpilaste tervet arengut (RÕK) ning kohustus tagada koolipere turvalisus (PGS). Kiusamine on üks suuremaid tervise- ja turvariske ning akadeemilise edasijõudmise kahjustajaid. Kiusamise ennetamine on oluline terviseedenduse valdkond aidates säästa ennekõike laste vaimset tervist. Samuti panustab tõhus kiusamise ennetamine ka vägivallaennetusse (VEKO 2021-2024). Igas koolis peaks olema läbimõeldud ja kasutusele võetud tõhusad kiusamise ennetamise ning juhtumite lahendamise praktikad.

KV-teejuhi-joonis

Kiusamisvaba kooli teejuht on mõeldud kooliperedele abivahendiks oma koolis kiusamist vähendavate tegevuse kaardistamisel, anaüüsimisel ning tõhusamate tegevuste kavandamisel. Teejuhi sisu on koostatud toetudes teadusuuringutes avastatule. Küsimustikud aitavad koolijuhtidel kaardistada tegevusi, mida nende koolis kiusamise ennetamiseks ja peatamiseks tehakse; kui teadlikud koolipere liikmed tehtavast on ja kui hästi need toimivad. Tegevused on kategoriseeritud kolme valdkonda: ennetus, sekkumine ja hindamine ning lähtuvad neljast sihtrühmast: õpilased, lapsevanemad, personal ja juhtkond. Eraldi on toodud välja tegevused, mis on uuringute andmetel osutunud kasututeks või lausa kahjulikeks. Koolipere saab kaardistuse järel nelja sihtrühma vaadet kokkuvõtva raporti ning kooliperel on võimalus Kiusamisvaba Kooli koolitajate poolt veetud arendusseminaril saadud tulemusi mõtestada ning tõhusamat kiusuennetust planeerida.

Teejuht pakub koolile

Kiva-küsitlus

Mida peaks koolid kiusamise tõhusaks vähendamiseks tegema?

Loe lähemalt siit.

Kuidas saab kool teejuhti kasutada?

  1. Koolijuht esitab meile sooviavalduse kirjutades info@kiusamisvaba.ee.
  2. SA Kiusamisvaba Kool ja koolijuht sõlmivad koostööleppe ning koolijuht saab ligipääsu keskkonda koos küsitluse läbiviimise juhistega. Küsitlusperiood kestab 3 nädalat (kui ei ole kokkulepitud teisiti).
  3. Küsitlusperioodi lõppemisel saab koolijuht tulemuste raporti.
  4. Seejärel toimub kooliperega arendusseminar, mida viib läbi SA Kiusamisvaba Kool koolitaja kooliga kokkulepitud ajal ja kohas.

Kiusamisvaba kooli teejuhi saamislugu

Vajadus kooliperesid toetavate vahendite järele koolides tõhusa ja läbimõeldud kiusuennetuse tegemiseks on olnud aktuaalne juba pikka aega. Sarnaseid vahendeid on koolidele loodud ka mujal maailmas, näiteks Austraalias Friendly School programmi raames. Käesoleva kaardistusvahendi esimene prototüüp sai välja töötatud ja katsetatud Helen Kikase magistritöö raames Tartu Ülikoolis 2017. aastal. Tööd juhendas SA Kiusamisvaba Kooli sisujuht Kristiina Treial, kes on teejuhi arendamisega jätkanud. 2018. aastal kasutati kaardistusvahendi edasiarendust koostöös Põlvamaa Arenduskeskusega Põlvamaa koolides tehtava kiusuennetuse kaardistamiseks, millele lisandus juba ka tulemusi kokkuvõttev ja arendusvõimalusi selgitav konsultatsiooniseminar.

2022. aastaks on jätkuvate arendustööde tulemusena valminud täiustatud ja korraliku IT-toega kaardistusvahendit ja konsultatsioone sisaldav Kiusamisvaba kooli teejuhi lahendus.

Allikad:
Kikas, Helen (2017) https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/57602/kikas_helen_ma.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kiusamisvaba kooli teejuht valmib 2022 sügiseks Aktiivsete Kodanike Fondi toetatud projekti „Kiusamise vähendamise kaardistusvahendi ja konsultatsioonimudeli arendus koolidele“ raames.

ACF-kolmiklogo