Inimõiguste ja võrdse kohtlemise väärtustamise edendamine Eesti koolides läbi kiusuennetuse

(in English below)

Kestus: 01.01.23-30.04.2024

Projekti eesmärk on toetada inimõiguste ja võrdse kohtlemise väärtustamist ja nendest lähtuvaid praktikaid Eesti koolides läbi kiusuennetuse. Eesmärgi saavutamiseks on projektis kolm üksteist toetavat tegevussuunda – 1) vähemuste (LGBT+, rahvusvähemused, põgenikud) kiusamise ja küberkiusamise ennetamisega seotud ekspertiisi Eestisse toomine ja levitamine, 2) kiusuvaba hariduse edendamine koolitusveebi abil ja 3) keelekümblusmetoodika välja töötamine toetamaks KiVa kiusuennetusprogrammi 1. mooduli rakendamist vene õppekeelega ja keelekümbluskoolideles.

Sisu: Projekti käigus tehakse kooliperedele kiusamise vähendamiseks vajalike pädevuste omandamine paremini kättesaadavaks. Selleks luuakse vastavat veebisisu, koolitusi ja materjale nii eesti- kui vene õppekeelega koolidele. Projekti jooksul valmib kiusuvaba haridust toetava sisuga koolitusveeb nii eesti kui vene keeles (www.kiusamisvaba.ee keskkonnas).

Rahastaja: EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

      

Promotion of human rights and equal treatment via bullying prevention in Estonian schools

Duration: 01.01.23-30.04.2024

The purpose: With this project the Bullying-Free School Foundation aims to support the valuing of human rights, equal treatment and related practices via bullying prevention in Estonian schools.

Content: The project helps to make anti-bullying know-how more accessible to teachers and specialists by enabling the development of web content, materials and e-trainings in Estonian and Russian language. During the project, a training website with content that supports bullying-free education will be developed and launched in both Estonian and Russian languages (on site www.kiusamisvaba.ee).

Funded by: ACF Funds operator in Estonia is Open Estonia Foundation in cooperation with the Network of Estonian Nonprofit Organisations (NENO)