Tõenduspõhine kiusuennetus ka III ja IV kooliastmele

(in English below)

Kestus: 01.12.2019-30.11.2021 (24 kuud)

Eesmärk: Projekt viib tõenduspõhise KiVa kiusamisvastase programmi III (ja ka IV) kooliastmele suunatud eakohased ennetustegevused õpetajate ja õpilasteni alates 7. klassist.

Sisu: KiVa kiusamise vähendamise programmi ennetustegevusi I ja II kooliastmes on Eesti koolides edukalt kasutatud alates 2013. aastast. Käesoleva projekti toel viiakse koolideni ka vanematele õpilastele suunatud ennetusmetoodika. KiVa programmist saavad koolid mõõdetud mõjuga tööriistad senisest tõhusamaks kiusuennetuseks ka vanemates klassides, mis võimaldab varasemast tulemuslikumalt käsitleda ka ühiskonna jaoks sageli tundlikke teemasid, sh ebavõrdset ja heaolu rikkuvat kohtlemist kaaslaste poolt.

Kiusamisvaba Kooli sihtasutuse töö ning KiVa programmi materjalides sisalduvad harjutused ja teemad aitavad seega edendada laiemat toetust inimõigustele ning ennetada ebavõrdset kohtlemist tulevikus. KiVa programmi ennetuselemendid III kooliastmes võimaldavad mh vajalikku väärtuskasvatust diskrimineerimise vähendamiseks, võrdse kohtlemise kui väärtuse ja põhimõtte kinnistamiseks noortes, aga ka vihakõne ennetamiseks ja peatamiseks haavatavate gruppide suhtes jne. Sihtasutus arendab välja Eesti koolide personalile vajalikud toetustegevused pakutava programmiosa tõhusaks kasutuselevõtuks, sealjuures on projekti tulemusel sihtasutusel välja töötatud täiendavad vajaduspõhised tugitegevused ka venekeelsete koolide toetamiseks.

Projekti raames toetati III kooliastme metoodika kasutuselevõttu KiVa programmi juba rakendavates koolides, uued liituvad koolid alustasid kooliterviklikult, õpetajatele pakuti erinevaid toetavaid koolitusi ja töötube ning avaldati toetavaid tekste KiVa programmi kasutajate siseuudiskirjas KiVa Hääl.

Rahastaja: Aktiivsete Kodanike Fondi suurprojekt vabaühenduste tegutsemisvõimekuse tõstmiseks, toetusi vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga

      

The evidence based bullying prevention for III and IV school-level (grades 7 and onwards)

Duration: 01.12.2019-30.11.2021

The purpose: The project aims to provide Estonian schools with the evidence-based KiVa anti-bullying program’s age-appropriate bullying prevention activities for teachers and students from the 7th grade and onwards.

Content: The KiVa anti-bullying program’s Units 1 and 2 (grades 1-6) have been successfully implemented in Estonian schools since 2013. With the support of this project, prevention methods aimed at older students will also be brought to schools. The KiVa program will provide schools with tools for more effective bullying prevention in older classes as well, which will also allow for more effective treatment of issues that are often sensitive to society, including inequality and damaging treatment by peers.

The exercises and topics included in KiVa program will help to promote wider support for human rights and prevent unequal treatment in the future. The prevention elements of the KiVa program at the third school level enable, among other things, the necessary development of values and attitudes to reduce discrimination, to establish equal treatment as a value and principle in young people, as well as to prevent and stop hate speech against vulnerable groups, and so on. The Foundation is developing the necessary support activities, workshops, and trainings for the staff of Estonian schools to support the effective implementation of the offered part of the program.

As a result, the project has supported the introduction of the KiVa program Unit 3 methodology in schools already implementing the KiVa program, the new participating schools started already with whole KiVa program, teachers were offered various supportive trainings and workshops, and supportive texts were published in the KiVa Hääl newsletter.

Funded by: ACF Funds operator in Estonia is Open Estonia Foundation in cooperation with the Network of Estonian Nonprofit Organisations (NENO)