Kuidas teil KiVaga läheb, Tallinna Linnamäe Vene Lütseum?

Seekordses KiVa Hääles palume oma kooli KiVa-kogemust jagada ühel värskeimal KiVa kogukonna liikmel, Tallinna Linnamäe Vene Lütseumil. Kooli nimel vastas meie küsimustele tiimijuht Valeriya Shemyakina (pildil). “Soovime, et kiusuennetus meie koolis areneks, sest rahulik ja heatahtlik õhkkond on terve ja õnneliku lapse aluseks,” rõhutas ta.

KiVa on kooli terviklik programm. Kuidas väljendub see KiVa rakendamisel teie koolis?

Meie kool alustas KiVa programmiga 2022. aastal. Väärib märkimist, et kool on lisanud KiVa rakendamise ja arendamise 2022/2023. aasta eesmärkidesse. Kuid ainult eesmärgist ei piisa. Arvestades põhikooli õpilaste arvu (1304), nõuab see õpetajatelt suuri jõupingutusi.

Lühikese aja jooksul astus meie KiVa-meeskond suuri samme programmi edendamiseks: KiVa tutvustamine õpetajatele ja kooli juhtkonnale, aga ka õpilastele ja nende vanematele, klassiõpetajate varustamine õppematerjalidega jne. Peaaegu kõik klassijuhatajad on läbinud KiVa veebikursuse, mis on aidanud paremini mõista programmi väärtust ja tekitanud huvi.

Analüüsides õpetajate tegevust jaanuaris 2023, võin öelda, et peaaegu kõik klassiõpetajad on läbi viinud esimese poolaasta jooksul keskmiselt viis KiVa-tundi ja enamik õpetajaid töötab kooli KiVa tegevuskava järgi. Eriti aktiivsed on algklasside õpetajad, kes on jõudnud läbida juba keskmiselt kuus KiVa-tundi.

Meie kooli KiVa-tiim püüab õpetajaid toetada, nõustades neid programmi ja tundide osas. Kahjuks peab tunnistama, et on siiski ka õpetajaid, kes ei julge abi küsida isegi siis, kui nad seda vajavad. See toob kaasa raskusi programmi rakendamisel ja negatiivset tagasisidet. Igatahes on õpetajate vahekaardistuse tulemused näidanud, et KiVa-tunde on läbi viidud kõikides klassides. 

KiVa-tiim analüüsib alati õpetajatelt saadud tagasisidet. Nii saime teada, mida õpetajad seoses KiVa programmiga vajasid ja saime ulatada neile õigeaegselt abikäe KiVa-tundide läbiviimiseks. 

Meie väikeseks saavutuseks võib pidada õpilaste mitmekülgset kaasamist KiVa programmi. 11. klassi praktilise töö raames moodustati viiest gümnaasiumiõpilasest koosnev “noorem KiVa-tiim”, kelle ülesandeks sai 7. klassi õpilastele tundide läbiviimine. 7. klassid olid välja valitud selle tõttu, et kooli statistika ja õpetajate arvamuste põhjal on selles vanuseastmes õpilaste omavahelised suhted keerulisemad ning suureneb kiusamise ja konfliktiolukordade osakaal. 

“Noorem KiVa-tiim” on andnud juba viis tundi 7. klassidele ja ühe tunni 4. klassile. KiVa-tiimi juhi eestvedamisel töötasid õpilased välja 45-minutilise tunni, mis põhines 3. mooduli KiVa metoodilistel materjalidel. Õpilased leidsid ka täiendavat teoreetilist, visuaalset ja videomaterjali. Õpetajate tagasiside näitas, et 7. klassi õpilased jäid rahule ja suhtusid KiVa-tundidesse entusiastlikult. Kevadel plaanivad gümnasistid veel viis tundi läbi viia, koguda tagasisidet ja vormistada tehtud töö tulemused kirjalikult.

Milliseid KiVa positiivseid mõjusid koolikultuurile olete oma koolis täheldanud?

Paljud õpetajad märkisid, et õpilased muutusid suhtlemisel avatumaks, hakkasid rohkem osalema klassi probleemide aruteludes ja oskavad vahet teha kiusamise ja konflikti vahel. Allpool on toodud mõned näited positiivsest tagasisidest, mis ilmnes lütseumi põhikooliõpetajate jaanuarikuisest vahekaardistuse küsitlusest.

  • “Õpilased naudivad mänge, kiusamisolukordade analüüsimist, arutelusid, oma kogemuste jagamist. Nad suhtlevad omavahel, õpivad üksteist tundma ning saavad tuttavamaks.”
  • “Lapsed ei pelga probleemidest rääkimist”.
  • “Loomulikult on klassis toimunud muutus, sest lapsed on saanud kiusamise kohta teadmisi juurde. Positiivne on just see, et nad omandavad teadmisi. Mõned vaatasid ennast ja oma klassikaaslasi teistsugusest, varem tundmatust vaatenurgast.

Kuidas kaasate oma koolis kiusuennetusse lapsevanemaid?

Meie koolis, nagu arvatavasti ka paljudes teistes koolides, on vanemate kaasamisega seotud töö meie arengukoht. Positiivse poole pealt tuleb siiski märkida, et kõiki lapsevanemaid on teavitatud KiVa programmist: toimusid ülekoolilised ja klassikoosolekud ning samuti saatsime infot ka eKooli kaudu. Kooli kodulehel on ka teave programmi kohta ja link lapsevanemate miniõpikule. Meie kooli eesmärk on tulevikus tugevdada koostööd lapsevanematega, näiteks soovime korraldada infoseminare ja KiVa üritusi mitteformaalse õppe päevadel.

Mis on kõige enam rõõmustanud senisel KiVa rakendamise teekonnal? 

Ühel või teisel viisil on kõik põhikooli klassid kaasatud KiVa programmi töösse. Kahtlemata on selles protsessis palju keerulisi kohti: kogemuste puudumine ja õpetajate ülekoormus. Kuid vaatamata kõigele püüavad meie kooli õpetajad olla aktiivsed ja vastutustundlikud. Nende arvamused ja tagasiside on KiVa-tiimile ja koolile väga olulised, seega püüame olla tähelepanelikud ja neid kuulata. Märkimist väärib ka õpilaste teadlikkuse tõus. Kiusamine ei ole enam teisejärguline teema. Õpilased teavad, et koolis ei sallita kiusamist ja teiste inimeste lugupidamatut kohtlemist.

Milline on teie unistus seoses KiVaga?

Soovime, et kiusuennetus KiVa programm toel meie koolis kenasti ellu rakenduks ja areneks, sest rahulik ja heatahtlik õhkkond on terve ja õnneliku lapse aluseks. Loodame, et tulevikus saab meie kool teha koostööd teiste Eesti koolidega, et arendada KiVa ideid ja saada uusi ja huvitavaid kogemusi.

Värskemad uudised/postitused

Läkita jõulutervitused SA Kiusamisvaba Kooli heategevuskaardiga

Kutsume taas kord üles häid inimesi ja ettevõtteid saatma oma jõulutervitused SA Kiusamisvaba Kooli heategevusliku jõulukaardiga. Üheskoos kiusamist ennetades ja […]

Loe edasi

Kas sinu klassist võiks saada EKSTRA KLASS?

Hea Laps ja Kiusamisvaba Kool kutsuvad sel sügisel 3.–6. klasse osalema väljakutses EKSTRA KLASS, et innustada klasse üheskoos loominguliselt ja sõbralikult tegutsema ning võitma seejures […]

Loe edasi

Käesoleval õppeaastal alustas KiVa kiusuennetus- programmi rakendamisega kümme uut kooli

Kiusamisvaba Kooli poolt Eestis levitatavat KiVa programmi rakendab Eestis 125 kooli ehk 26% üldhariduskoolidest. Tänavusest õppeaastast liitusid programmiga Tartu Forseliuse Kool, […]

Loe edasi
Lae rohkem