SA Kiusamisvaba Kool töötas välja lõimitud aine- ja keeleõppe ehk LAK-õppe tugimaterjalid

SA Kiusamisvaba Kool on töötanud välja KiVa I kooliastme kiusuennetustundidele lõimitud aine- ja keeleõppe ehk LAK-õppe tugimaterjalid muu kodukeelega õpilastele.

Tugimaterjali loomise eesmärgiks on toetada õpetajaid laste jaoks eluliselt oluliste teemade käsitlemisel KiVa ennetustundides ka nende lastega, kelle kodune keel ei ole eesti keel. See võimaldab kaasata ka muu kodukeelega õpilasi tõhusamalt turvalise koolikeskkonna loomisesse, kiusamise vähendamisse ning võimaldab ühtlasi õpilastel arendada eesti keele oskusi.

Kogumik on koostatud KiVa tunnikavade põhjal ja lõimitud aine- ja keeleõppe metoodikast lähtuvalt. Õppematerjalid on loodud I kooliastmele ning need on kättesaadavad kõikidele KiVa-koolidele. 

Materjal sisaldab:

  • KiVa 1. mooduli õpetaja käsiraamatu teemade põhjal koostatud sõnavarapanka;
  • 1.-3. klassidele mõeldud töölehti iga teema juurde;
  • nõuandeid ja soovitusi videoga töötamiseks I kooliastme KiVa-tundides;
  • kiusamise teemat käsitlevate raamatute soovituslikku nimekirja, lugemistekste ja erinevaid lugemisjärgseid tegevusi;
  • interaktiivseid ülesandeid ja muid KiVa-tunde toetavaid eriliigilisi lisamaterjale.

Kogumiku autoriteks on LAK-õppe koolitaja ja Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi keelekümblusõpetaja Maret Vandel, Tartu Aleksander Puškini kooli sotsiaalpedagoog ja KiVa-tiimi juht Tiina Radionov ning Kiusamisvaba Kooli koolitaja ja mentor Kati Toobal. 

Loodame, et käesolev kogumik pakub väärtuslikku tuge nii 1.-3. klasside õpetajatele kui ka õpilastele ning aitab luua positiivset ja kaasavat õpikeskkonda, kus kõik lapsed saavad edukalt õppida ja areneda. 

Kogumik on leitav KiVa programmi siseveebist “Kõik materjalid” vahelehelt.

Materjalid on loodud projekti “Inimõiguste ja võrdse kohtlemise väärtustamise edendamine Eesti koolides läbi kiusuennetuse” raames. Projekti rahastas EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Värskemad uudised/postitused

Eelarvamusfestival läbi kaamerasilma

Möödunud reedel, 17. mail võtsime Tartu eelarvamusfestivalil fookusesse küberkiusamise. Arutlesime ekspertide ja noorte osalusel, kuidas leida väljapääs küberkiusamise keerisest. Arutelu […]

Loe edasi

SA Kiusamisvaba Kool eelarvamusfestivalil

Kohtume juba sel reedel Tartu eelarvamusfestivalil kell 14:00-15:30, et rääkida küberkiusamisest. Arutelust teeme otseülekande Kiusamisvaba Kooli Facebooki kanalil. Kuidas leida […]

Loe edasi

Tutvu tiimiga – sotsiaalpedagoogist mentor Kaisa Kiilaspä

Kaisa Kiilaspä on Kiusamisvaba Kooli tiimi uusim liige. Kaisa on toimetanud sihtasutuse mentorina alates käesoleva aasta veebruarikuust. Kuigi Kaisa on […]

Loe edasi
Lae rohkem